SFS 1991:283

910283.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:283

om ändring i lagen (1961:655) om undanförsel och

utkom från trycket

förstöring;

den 22 maj 1991

utfärdad den 25 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 § lagen (1961:655) om undan­

försel och förstöring skall ha följande lydelse.

8 §- Till böter eller fängelse i högst ett år eller, om brottet är grovt, till

fängelse i hö gst två år döms

1. den som med vetskap om att beslut om undanförsel meddelats under­

låter att verkställa undanförsel eller verkställer undanförsel i strid mot

därom givna bestämmelser eller bryter mot 1 § tredje stycket eller underlå­
ter att iakttaga i 3 § föreskriven anmälningsskyldighet; samt

2. den som med vetskap om att föreskrift meddelats jämlikt 2 § bryter

mot förbud, som genom föreskriften meddelats eller underlåter att iaktta­

ga villk or, som jämlikt nämnda lagrum uppställs.

Har någon gjort sig skyldig till brott, som avses i första stycket, får

rätten, i den mån det finnes skäligt, förklara egendom, som undanhållits

genom gärningen, förverkad eller, om egendomen inte kan skaffas till

rätta, ålägga honom att til! staten utge ersättning för egendomens värde.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

ROINE CARLSSON

Rolf Holmquist

(Försvarsdepartementet)

' Prop. 1990/91; 68, JuUlO, rskr. 155 .

' Senaste lydelse 1964; 217.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.