SFS 1992:1402

921402.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1402 Lag

Utkom från trycket

OHi unda nforscl och förstöring;

den 29 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

laj

C3I

Inledande bestämmelser

"'

tös

I § Är Sverige i krig, skall 5—10 §§ tillämpas.

3444

' Prop. 1992/93; 78, bet. 1992/93: FÖU3, rskr. 1992/93 :84.

2 § Regeringen får föreskriva att 5 —10 §§ skall tillämpas, om

[

1. Sverige är i krigsfara,
2. det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av

|

att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig
eller krigsfara.

^

3 § En föreskrift enligt 2 § skall un derställas riksdagens prövning inom

en månad från det att den utfärdades eller, om riksmöte inte pågår, inom
en månad från början av närmast följande riksmöte.

Föreskriften upphör att gälla, om
1. den inte underställs riksdagen inom angiven tid,

2. riksdagen inte godkänner föreskriften inom två månader från det att

den underställdes.

'I EJ

t!,

¬

background image

4 § Om det inte längre råder sådana förhållanden som avses i 1 eller 2 §,

SFS 1992:1402

skall regeringen föreskriva att 5-10 §§ inte längre skall tillämpas.

Undanforsei

5 § För att förhindra att egendom som har betydelse för totalförsvaret

eller egendom av stor historisk eller kulturell betydelse till följd av krigs­
handlingar förstörs eller på annat sätt förloras, får det beslutas att egendo­

men skall föras från den plats där den finns till en annan plats.

Även annan egendom än sådan som sägs i första stycket får undanföras,

om det finns risk för att egendomen kan falla i en angripares händer och

underlätta dennes krigsansträngningar.

6 § För de ändamål som sägs i 5 § får även föreskrivas eller i särskilt fall

beslutas att sådan egendom som avses där inte får föras till en viss del av
landet.

Förstöring

7 § Om undanförsel enligt 5 § inte kan anses vara en tillräcklig åtgärd
eller inte rimligen kan genomföras, får egendomen förstöras, om det finns

betydande risk för att egendomen kan falla i en angripares händer och
underlätta dennes krigsansträngningar.

Beslut

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före­

lägga den som äger eller innehar egendom att föra undan eller förstöra den.

Om det är lämpligare, får regeringen eller d en myndighet som regeringen

bestämmer i stället besluta att egendomen skall föras undan eller förstöras
av en statlig myndighet.

Om den som fått ett föreläggande enligt första stycket inte kan följa

detta, skall han genast anmäla det till den som meddelat föreläggandet.

Om en myndig het skall föra undan eller förstöra egendom, skall ägaren

eller innehavaren lämna den hjälp som behövs.

9 § Regeringen meddelar föreskrifter enligt 6 §. Beslut i särskilt fall

enligt sam ma paragraf meddelas av regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer.

Förfogande

10 § Har regeringen eller en myndighet beslutat om undanförsel eller

förstöring får regeringen, myndigheten eller någon annan myndighet som

regeringen bestämmer besluta att ta i an språk markområden, byggnader,

transportmedel, materiel eller annat som behövs för att beslutet om un­
danförsel eller förstöring skall kunna verkställas. Härvid skall bestämmel­

serna i förfogandelagen (1978:2 62) tillämpas.

3445

¬

background image

SFS 1992:1402

Planläggning

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

förelägga den som äger eller innehar egendom som kan antas komma i

fråga för undanförsel eller förstöring att medverka vid den planläggning

och de andra förberedelser som behövs för att en sådan åtgärd skall kunna
genomföras. Föreläggandet får förenas med vite.

Ersättning

12 § Den som enligt 11 § ålag ts att vidta åtgärder har rätt till ersättning

av staten för sina kostnader. Är kostnaderna ringa lämnas ingen ersätt­

ning. Ersättningen beslutas av regeringen eller den myndighet som rege­
ringen bestämmer.

13 § Ägare till egendom som förstörts har rätt till ersättning av staten

motsvarande vad det vid tidpunkten för förstöringen skulle ha kostat att få
egendomen ersatt med ny egendom av samma slag, efter avdrag för vad

egendomen kan ha förlorat i värde genom ålder och förslitning.

Ägare till egendom som skadats i samband med undanförsel h ar rätt till

ersättning av staten motsvarande vad det när skadan inträffade skulle ha

kostat att återställa egendomen till det skick den hade före skadan. Om

återställande inte är möjligt eller inte lämpligen bör ske, skall ersättningen

motsvara den värdeminskning som egendomen genomgått till följd av
skadan beräknad efter egendomens värde när skadan inträffade. Är skadan

ringa lämnas ingen ersättning.

14 § Den som enligt 8 § första stycket har ålagts att föra undan eller

förstöra egendom eller som har lämnat hjälp enligt 8 § tredje stycket ha r
rätt till ersättning av staten för sina kostnader.

Den som äger eller innehar egendom som förts undan har rätt till

ersättning av staten för sina kostnader för att återföra egendomen.

Är kostnaden enligt första eller andra stycket ringa lämnas ingen ersätt­

ning.

15 § Ersättning enligt 13 och 14 §§ får be stämmas till högre eller lägre

belopp än vad som säg s där om särskilda skäl talar för detta.

16 § Ärenden om ersättning enligt 13 och 14 §§ prövas på det sätt som

föreskrivs i förfogandelagen (1978; 262).

Ansvar

17 § Den som uppsåtligen underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt
8 § eller bryter mot föreskrifter eller beslut som meddelats enligt 6 § , döms

till böter eller fängelse i hö gst ett år eller, om brottet är grovt, till fängelse i
lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärning­

en har begåtts när Sverige är i krig eller avsett egendom som har stor

betydelse för totalförsvaret eller som i angriparens händer väsentligt kan
underlätta dennes krigsansträngningar.

¬

background image

18 § Den som av oaktsamhet begår sådant brott som sägs i 17 §, d öms

SFS 1992:1402

till böter eller fängelse i högst ett år.

Förverkande

19 § Egendom som varit foremål for brott enligt denna lag skall förklaras

förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan
dess värde förklaras förverkat. Även utbyte av ett sådant brott skall förkla­

ras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

överklagande
20 § Beslut av en myndighet med stöd av 8 eller 9 § får inte överklagas.

Beslut av en myndighet enligt 11 och 12 §§ får överklagas till kammarrät­

ten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993, då lagen (1961:655) om

undanförsel och förstöring skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

ANDERS BJÖRCK
(Försvarsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.