SFS 1961:655

610655.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

JJ.

1961 ⬢ Nr 655�657

'

Utkom från trycket den 28 dec. 1961

Nr 655

Lag

om imdanförsel ocli förstöring;

given Stockholms slott den 15 december 1961.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som I öl jer.

Undanförsel

1 §.

För att förhindra, att varuförråd, maskiner, boskap, fordon, fartyg, arkiva-

lier, böcker, konstverk och kulturhistoriska föremål ävensom annan egendom

av betydelse för försvaret eller folkförsörjningen eller eljest för det allmänna

genom krigshandlingar förstöras eller annorledes gå förlorade eller för att nå

en från beredskapssynpunkt ändamålsenligare geografisk fördelning av egen­

dom ay betydelse för försvaret eller folkförsörjningen, äger Konungen eller

den myndighet Konungen bestämmer vid krig eller krigsfara, vari riket be­

finner sig, besluta, att sådan egendom skall föras från den plats där den fin­

nes till annan förvaringsplats (undanförsel). Dylikt beslut må ock avse för­

flyttning av viss industriell eller annan verksamhet av betydelse som ovan

sagts.

Påkallas eljest av utomordentliga förhållanden undanförsel för ändamål

som i första stycket sägs, äger Konungen med riksdagens samtycke besluta

därom.

Egendom må ej utan tillstånd eller på andra villkor än dem som angivas

i tillståndet flyttas från den plats dit egendomen undanförts. Vad nu sagts

skall icke utgöra hinder för distribution av egendomen i försörjningssyfte

eller förflyttning som eljest är förenlig med undanförselns ändamål.

2§.

För det ändamål och i den ordning som i 1 § sägs kan föreskrivas, att egen­

dom som avses i nämnda lagrum ej må föras till visst område av riket eller

ock må föras till visst område allenast efter tillstånd och på villkor, som an­

givas i tillståndet.

3 §.

Har beslut om undanförsel meddelats, åligger det ägare eller innehavare

av egendom, som omfattas av beslutet, att, där ej annat angivits, ombesörja

undanförseln och därvid ställa sig till efterrättelse de bestämmelser rörande

denna, som må hava meddelats. Möter hinder att ombesörja undanförseln.

^ Prop. 1961: 202; L=U 74; RsUr 408.

423�618000. Svensk författningssamling 1961, Nr 655�657

¬

background image

16^2

1961 ⬢ Nr 655

skall anmälan härom ofördröj ligen göras till länsstyrelsen i det län där egen­

domen finnes eller, om annan myndighet påfordrat undanförseln, till denna

myndighet.

�garen eller innehavaren är skyldig att medverka vid förberedande åtgär­

der för undanförseln ävensom att, då myndighet ombesörjer undanförseln,

lämna nödigt biträde vid dess genomförande.

4§.

För transport av egendom, som dess ägare eller innehavare verkställt till

fullgörande av beslut om undanförsel, så ock för medverkan vid förberedande

åtgärder eller biträde vid undanförselns genomförande utgår ersättning av

L

statsmedel i den mån särskilda omständigheter ej annat föranleda. Har kost-

f

nad eljest åsamkats ägaren eller innehavaren till följd av undanförsel och k

står kostnaden i uppenbart missförhållande till den nytta åtgärden kan hava

medfört för honom, är han för sådan kostnad berättigad till skälig ersättning

'

av statsmedel.

Har egendom undanförts genom myndighets försorg, är ägaren eller inne­

havaren pliktig att återgälda myndigheten kostnaden härför i den mån han

enligt vad i första stycket sägs skolat svara för kostnaden, därest han själv

verkställt transporten. Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning i frå- f éé

ga om kostnad, som myndighet haft för vård av undanförd egendom.

,2!;(

Ansprålr på ersättning enligt första stycket prövas i den ordning som är

i

stadgad beträffande rekvisition för krigsmalHens behov.

f ⬢

Förstöring

Särskilda bestämmelser

7 §.

Har beslut om undanförsel eller förstöring meddelats, äger myndighet,

som Konungen bestämmer, taga i anspråk markområden, byggnader, ut-

i-ymmen, transportmedel och materiel ävensom vad eljest må finnas erfor­

derligt för fullgörande av uppgift enligt denna lag, och skall därvid vad i

allmänna förfogandelagen stadgas äga tillämpning.

8 §.

Med dagsböter eller fängelse eller, om omständigheterna äro synnerligen

försvårande, med straffarbete i högst två är straffes

1. den som med vetskap om att beslut om undanförsel meddelats under­

låter att verkställa undanförsel eller verkställer undanförsel i strid mot där­

om givna bestämmelser eller bryter mot 1 § tredje stycket eller underlåter

att iakttaga i 3 § föreskriven anmälningsskyldighet; samt

5 §.

Föreligger trängande fara för att egendom av beskaffenhet, att fiendens in­

nehav därav skulle väsentligen underlätta hans krigsansträngningar, skall

falla i fiendens hand och möter hinder mot undanförsel av egendomen, äger

Konungen eller den myndighet Konungen bestämmer föreskriva, att egendo­

men skall förstöras eller eljest försättas ur brukbart skick (förstöring).

6 §.

Vad i 3 § är stadgat om undanförsel skall i tillämpliga delar gälla beträffan­

de förstöring.

För medverkan vid förberedande åtgärd för förstöring skall ersättning av

statsmedel utgå efter vad i 4 § sägs.

i

¬

background image

1961 ⬢ Nr 655 och 656

1663

2. den som med vetskap om att föreskrift meddelats jämlikt 2 § bryter

mot förbud, som genom föreskriften meddelats, eller underlåter att iaicttaga

villkor, som jämlikt nämnda lagrum uppställts.

Har någon övertygats om gärning, som enligt denna paragraf är belagd

med straff, må rätten, i den mån det finnes skäligt, förklara egendom, som

undanhållits genom gärningen, förverkad till kronan eller, om egendomen

ej kan tillrättaskaffas, förplikta honom att till kronan utgiva ersättning för

egendomens' värde.

9 §.

Mot beslut, som enligt 1, 2, 3 eller 5 § eller 6 § första stycket meddelats av

annan än Konungen, må talan icke föras.

10 §.

Om förhållanden, som avses i denna lag, äger Konungen meddela sär­

skilda föreskrifter, såvitt angår anläggningar eller byggnader, som äro av­

sedda för krigsmalctens behov, kommunikationsverk eller andra verk samt

företag eller inrättningar av större omfattning eller särskild beskaffenhet.

11 §.

Konungen äger föreskriva särskilda åtgärder, ägnade att underlätta ge­

nomförandet av undanförsel och förstöring, ävensom i övrigt meddela de

närmare bestämmelser som erfordras för tillämpningen av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1962.

Genom denna lag upphöra bestämmelserna i 40�43 och 66�68 §§ civil­

försvarslagen den 15 juli 1944 jämte till dessa paragrafer anslutande be­

stämmelser i 9 kap. samma lag att gälla.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hau'd underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 15 december 1961.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Handelsdepartementet)

GUNNAR LANGE

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.