SFS 1994:1644 Lag om ändring i lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring

SFS 1994_1644 Lag om ändring i lagen (1992_1402) om undanförsel och förstöring

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6150

SFS 1994:1644
Utkom från trycket
den 28 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1992:1402) om undanförsel och
förstöring;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (1992:1402) om

undanförsel och förstöring skall ha följande lydelse.

3 § En föreskrift enligt 2 § skall underställas riksdagens prövning
inom en månad från det att den utfärdades.

Föreskriften upphör att gälla, om

1. den inte underställs riksdagen inom angiven tid,

2. riksdagen inte godkänner föreskriften inom två månader från det att

den underställdes.

1

Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69.

background image

6151

SFS 1994:1644

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Ann-Louise Eksborg
(Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.