SFS 1995:1724 Lag om ändring i lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring

SFS 1995_1724 Lag om ändring i lagen (1992_1402) om undanförsel och förstöring

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1724

Utkom från trycket
den 23 januari 1996

Lag
om ändring i lagen (1992:1402) om undanförsel och
förstöring;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 § lagen (1992:1402) om

undanförsel och förstöring skall ha följande lydelse.

20 § Beslut av en myndighet med stöd av 8 eller 9 § får inte överklagas.

Beslut av en myndighet enligt 11 och 12 §§ får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall

där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Ann-Louise Eksborg
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

3406

background image

SFS 1995:1724

Utkom från trycket
den 23 januari 1996

Lag
om ändring i lagen (1992:1402) om undanförsel och
förstöring;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 § lagen (1992:1402) om

undanförsel och förstöring skall ha följande lydelse.

20 § Beslut av en myndighet med stöd av 8 eller 9 § får inte överklagas.

Beslut av en myndighet enligt 11 och 12 §§ får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall

där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Ann-Louise Eksborg
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

3406

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.