SFS 1992:1403

921403.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1403

om höjd beredskap;

Utkom från tr ycket

den 29 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § För att stärka totalförsvaret kan beredskapen i Sverige höjas. Höjd

beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap.

Är Sverige i krig råder högsta beredskap.
Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden

som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att
Sverige har varit i krig eller krigsfara, fär regeringen besluta om skärpt eller

högsta beredskap.

2 § Beslut enligt 1 § får avse en viss del av landet eller en viss verksam­

het.

3 § När förhållanden som avses i 1 § inte längre råder, skall regeringen

besluta att höjd b eredskap inte längre skall gälla.

' Prop. 1992/93:76. bet. 1992/93: FöU2, rskr. 1992/93:83.

3447

¬

background image

SFS 1992:1403

4 § Beslut om höjd beredskap skall tillkännages på det sätt som regering-

en bestämmer.

5§ Vid höjd beredskap skall kommuner, landsting och kyrkliga kommu-

['H

ner vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av
verksamheten, tjänstgöring och ledighet for personal samt användning av

j-'jit"-'

tillgängliga resurser som är nödvändiga for att de under de rådande forhål­
landena skall kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.

Vid höjd beredskap skall de enskilda organisationer och foretag som

enligt överenskommelse eller på annan grund är skyldiga att fortsätta sin

verksamhet i krig vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och

inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet for personal samt

användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga for att de under de

rådande förhållandena skall kunna fullgöra dessa skyldigheter.

Innebörden i övrigt av att höjd beredskap råder framgår av andra

författningar.

Denna lag träder i kraft den I juli 1993, då lagen (1960:513) om

beredskapstillstånd skall upphöra a tt gälla.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

(IC,-t'

ntä'

ANDERS BJÖRCK
(Försvarsdepartementet)

c

äfcä

¬

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.