SFS 1960:513

600513.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 513

Lag

om beredskapstillstånd;

given Stockholms slott den 3 juni 19G0.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

iVendes Konung, göra v eter ligt: att Vi, med riksdagenh funnit

, gott förordna som följer.

' Prop. 1960: 123; L^U 33; Rskr 303.

' '

318—G0702//. Svensk författningssamling 1960, Nr 512—516

-.tv ,

t. ' .

¬

background image

1330

1960 . Nr 513

1 §.

Befinner sig riket i krigsfara, må Konungen för stärkande av rikets

svarsberedskap förordna om beredskapstillstånd.

Beredskapstillstånd upphör, när Konungen förordnar därom.

2 §.

Är riket i omedelbar krigsfara, må förordnande om beredskapstillstän

eller om skärpning av redan bestående beredskapstillstånd tillkännagiva

genom beredskapslarm. Härom beslutar Konungen. I övrigt tillkännagiv

beredskapstillstånd på sätt Konungen bestämmer.

3 §.

Inledas stridshandlingar mot svenskt territorium och kunna förbindel

serna med riksstyrelsen icke upprätthållas, må under förutsättningar i ö

rigt, som Konungen bestämmer, civilbefälhavare eller länsstyrelse förordn^

om beredskapstillstånd eller om skärpning av redan bestående beredskaps

tillstånd. Sådant förordnande tillkännagives genom beredskapslami.

4 §.

Om åtgärder, som skola \ddtagas under beredskapstillstånd, och om cl

föreskrifter i övrigt, som erfordras för tillämpning av denna lag, förordn

Konungen,

Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermer

\'isso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigi

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 3 juni 1960.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

,

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING '

A3

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.