SFS 1996:1470 Lag om ändring i lagen (1992:1403) om höjd beredskap

SFS 1996_1470 Lag om ändring i lagen (1992_1403) om höjd beredskap

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1470
Utkom från trycket
den 30 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1992:1403) om höjd beredskap;

utfärdad den 17 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:1403) om

höjd beredskap

dels att nuvarande 2-5 §§ skall betecknas 4-7 §§,
dels att rubriken till lagen samt 1 § och de nya 4 och 5 §§ skall ha följan-

de lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 och 3 §§, av följan-

de lydelse.

Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap

1 § Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för

krig.

För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd be-

redskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta
beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då skall bedrivas.

Totalförsvar består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil

verksamhet (civilt försvar).

2 § Totalförsvarsresurser skall utformas så att de även kan användas vid
internationella fredsfrämjande och humanitära insatser och stärka samhäl-
lets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället.

3 § Är Sverige i krig råder högsta beredskap.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden

som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att

1

Prop 1996/97:4, bet. 1996/97:FöU 1, rskr. 1996/97:109.

2654

background image

2655

SFS 1996:1470

Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen besluta om skärpt eller
högsta beredskap.

4 § Beslut enligt 3 § får avse en viss del av landet eller en viss verksam-
het.

5 § När förhållanden som avses i 3 § inte längre råder, skall regeringen
besluta att höjd beredskap inte längre skall gälla.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Ann-Louise Eksborg
(Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.