SFS 2019:880 Lag om ändring i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap

SFS2019-880.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd

beredskap

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (1992:1403) om total-
försvar och höjd beredskap2 ska ha följande lydelse.

7 §3 Vid höjd beredskap ska kommuner och regioner vidta de särskilda
åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring
och ledighet för personal samt användning av tillgängliga resurser som är
nödvändiga för att de under de rådande förhållandena ska kunna fullgöra
sina uppgifter inom totalförsvaret.

Vid höjd beredskap ska de enskilda organisationer och företag som enligt

överenskommelse eller på annan grund är skyldiga att fortsätta sin verksam-
het i krig vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av
verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av
tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de rådande för-
hållandena ska kunna fullgöra dessa skyldigheter.

Innebörden i övrigt av att höjd beredskap råder framgår av andra författ-

ningar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1996:1470.

3 Senaste lydelse 1999:946.

SFS

2019:880

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.