SFS 1999:946 Lag om ändring i lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap

990946.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1403) om totalförsvar och
höjd beredskap;

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 § lagen (1992:1403) om totalför-

svar och höjd beredskap skall ha följande lydelse.

7 §

2

Vid höjd beredskap skall kommuner och landsting vidta de särskilda

åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring
och ledighet för personal samt användning av tillgängliga resurser som är
nödvändiga för att de under de rådande förhållandena skall kunna fullgöra
sina uppgifter inom totalförsvaret.

Vid höjd beredskap skall de enskilda organisationer och företag som en-

ligt överenskommelse eller på annan grund är skyldiga att fortsätta sin verk-
samhet i krig vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning
av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av
tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de rådande förhål-
landena skall kunna fullgöra dessa skyldigheter.

Innebörden i övrigt av att höjd beredskap råder framgår av andra författ-

ningar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BJÖRN VON SYDOW

Maj Johansson
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45.

2

Senaste lydelse 1996:1470.

SFS 1999:946

Utkom från trycket
den 3 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.