SFS 2008:886 Lag om ändring i lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen

080886.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:118) om inspektioner
enligt Förenta nationernas konvention om förbud
mot kemiska vapen;

utfärdad den 13 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1994:118) om inspek-

tioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen
ska införas två nya paragrafer, 5 a och 5 b §§, av följande lydelse.

5 a §

Den myndighet som regeringen utser enligt 2 § får ta ut en avgift för

tillsyn enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om sådana avgifter.

5 b §

Beslut av en myndighet enligt 5 a § första stycket får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 2007/08:166, bet. 2008/09:UU4, rskr. 2008/09:19.

SFS 2008:886

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.