SFS 2005:756 Lag om ändring i lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen / SFS 2005:756 Lag om ändring i lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen
050756.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:118) om inspektioner
enligt Förenta nationernas konvention om förbud
mot kemiska vapen;

utfärdad den 3 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 3 och 5 §§ lagen (1994:118) om

inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska
vapen skall ha följande lydelse.

2 §

Om en anläggning i Sverige skall inspekteras, fattar regeringen de be-

slut som behövs för att inspektionen skall kunna genomföras. Regeringen
skall därvid närmare ange de åtgärder som får företas vid inspektionen samt
utse en myndighet med uppgift att närvara vid inspektionen och att biträda
den internationella inspektionsgruppen.

Vid inspektioner av anläggningar i Sverige med stöd av konventionens ar-

tikel VI och anslutande bestämmelser i bilaga 2 om genomförande och veri-
fikation (rutininspektioner) fattas de beslut som avses i första stycket av den
myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen bestämmer även vilken
myndighet som skall närvara vid rutininspektioner.

3 §

Innan ett beslut enligt 2 § fattas skall den som kan komma att beröras

av inspektionen ges tillfälle att yttra sig, om detta kan göras inom den tid
som står till förfogande. Tillfälle till yttrande behöver inte ges om det kan
befaras att inspektionens genomförande därigenom skulle bli allvarligt för-
svårat eller det annars finns särskilda skäl att avstå från yttrande.

5 §

Den myndighet som skall närvara vid inspektionen får besluta i frågor

om inspektionens genomförande. En sådan fråga skall dock hänskjutas till
regeringen, om den internationella inspektionsgruppen begär det eller frågan
annars är av särskild vikt. Om en fråga rör någon enskilds rätt, skall den hän-
skjutas till regeringen också på begäran av den enskilde.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att verkställa ett

beslut enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

1 Prop. 2004/05:154, bet. 2005/06:UU4, rskr. 2005/06:4.

SFS 2005:756

Utkom från trycket
den 15 november 2005

background image

2

SFS 2005:756

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.