SFS 2016:649 Lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt / SFS 2016:649 Lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
160649.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt;

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 3 § lagen (1994:1809) om

totalförsvarsplikt ska ha följande lydelse.

5 kap.

3 §

2

Grundutbildningen ska ge de kunskaper och färdigheter som krigsupp-

giften kräver.

Repetitionsutbildningen ska vidmakthålla och utveckla skickligheten för

krigsuppgiften.

Utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete kan ingå i

grundutbildning och repetitionsutbildning under förutsättning att den ger eller
vidmakthåller och utvecklar sådana kunskaper och färdigheter som krigsupp-
giften kräver.

I grundutbildningen och repetitionsutbildningen ingår även uppgifter som

syftar till att upprätthålla Sveriges försvarsberedskap.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:122, bet. 2015/16:FöU14, rskr. 2015/16:247.

2 Senaste lydelse 2002:276.

SFS 2016:649

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.