SFS 2015:145 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. / SFS 2015:145 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
150145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:NEAFKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:NEAFKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:NEAFKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:NEAFKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:NEAFLF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:NEAFKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:NEAFKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:NEAFKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:NEAFKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NEAFKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:14px;font-family:NEAFKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:12px;font-family:NEAFKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:15px;font-family:NEAFKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:NEAFKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:NEAFKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:NEAFKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:NEAFKE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:NEAFKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:NEAFKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NEAFKD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar <br/>inom totalf�rsvaret, m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 mars 2015.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1994:1811) om disci-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">plinansvar inom totalf�rsvaret, m.m.</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 12, 15, 36, 38, 39 och 49 �� ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att 1, 3, 8, 10, 20, 34 och 35 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:383px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag g�ller f�r</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. totalf�rsvarspliktiga under den tid d� de �r skyldiga att fullg�ra v�rnplikt</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">eller civilplikt enligt lagen (1994:1809) om totalf�rsvarsplikt,</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. dem som utan att vara anst�llda genomg�r milit�r utbildning vid F�r-</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">svarsmakten,</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">3. hemv�rnsm�n under den tid d� de �r tj�nstg�ringsskyldiga,<br/>4. dem som genom krigsfrivilligavtal eller annat avtal �tagit sig att tj�nst-</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">g�ra frivilligt i befattningar i F�rsvarsmaktens krigsorganisation, under den<br/>tid d� de �r tj�nstg�ringsskyldiga,</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. dem som �r anst�llda i F�rsvarsmakten och tj�nstg�r utomlands i en</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">internationell milit�r insats.</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r dem som genomg�r milit�r utbildning vid F�rsvarsmakten som en del</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">av en h�gskoleutbildning g�ller inte lagens best�mmelser om disciplinansvar<br/>f�r f�rseelser mot vilka h�gskolan f�r vidta disciplin�ra �tg�rder.</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:646px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Om Sverige �r i krigsfara eller om det r�der s�dana extraordin�ra f�rh�l-</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">landen som �r f�ranledda av att det �r krig utanf�r Sveriges gr�nser eller av<br/>att Sverige har varit i krig eller krigsfara, f�r regeringen f�reskriva att 2 � ska<br/>till�mpas.</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:733px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En disciplinansvarig som upps�tligen eller av oaktsamhet �sidos�tter</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">vad han eller hon p� grund av instruktioner, f�rm�ns eller andra chefers order<br/>eller i �vrigt ska iaktta i tj�nsten f�r �l�ggas disciplinp�f�ljd f�r disciplin-<br/>f�rseelse. I ringa fall ska n�gon p�f�ljd dock inte �l�ggas.</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2014/15:22, bet. 2014/15:F�U4, rskr. 2014/15:120.</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111">2 Senaste lydelse av<br/>15 � 2002:277<br/>36 � 2002:277<br/>38 � 2002:277<br/>39 � 2002:277<br/>49 � 2007:1259.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2010:453.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:145</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 24 mars 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:145</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft22">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Disciplinp�f�ljderna �r varning och l�neavdrag.</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid val av p�f�ljd �r varning att anse som en lindrigare p�f�ljd �n l�ne-</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">avdrag. S�rskilt avseende ska f�stas vid omst�ndigheter som talar f�r att<br/>p�f�ljden kan stanna vid varning.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">I F�rsvarsmakten ska �renden som avses i 19 � pr�vas av chefen f�r</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">det f�rband eller den enhet av annat slag d�r den disciplinansvarige tj�nstg�r<br/>eller senast har tj�nstgjort, s�vida chefen har l�gst �verstes eller kommend�rs<br/>tj�nstegrad. F�rsvarsmakten f�r dock besluta att n�gon annan chef vid f�r-<br/>bandet eller enheten som har l�gst �verstel�jtnants eller kommend�rkaptens<br/>tj�nstegrad f�r pr�va �rendena.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">�renden som r�r dem som �r anst�llda i F�rsvarsmakten och tj�nstg�r</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">utomlands i en internationell milit�r insats f�r �ven pr�vas av chefen f�r den<br/>taktiska staben eller chefen f�r kontingenten, om han eller hon har l�gst<br/>�verstel�jtnants eller kommend�rkaptens tj�nstegrad.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>34 �</b></p> <p style="position:absolute;top:327px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft22">5</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">Beslut om disciplinp�f�ljd ska verkst�llas snarast m�jligt efter det att</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">beslutet har f�tt laga kraft.</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>35 �</b></p> <p style="position:absolute;top:379px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft22">6</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">L�neavdrag f�r verkst�llas med h�gst en fj�rdedel av dagers�ttningen</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">eller motsvarande ers�ttning vid varje utbetalningstillf�lle.</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft26">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2015.<br/>2. Extratj�nst som beslutats f�re ikrafttr�dandet ska r�knas om till l�neav-</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft26">drag i den del som extratj�nsten inte verkst�llts f�re ikrafttr�dandet. Vid<br/>omr�kningen ska tv� timmars extratj�nst motsvara en dags l�neavdrag.</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PETER HULTQVIST</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Maria Hedeg�rd<br/>(F�rsvarsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">4 Senaste lydelse 2002:277.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">5 Senaste lydelse 2002:277. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">6 Senaste lydelse 2002:277. �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta stycket tas bort.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar
inom totalf�rsvaret, m.m.;

utf�rdad den 12 mars 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1994:1811) om disci-

plinansvar inom totalf�rsvaret, m.m.

2

dels att 12, 15, 36, 38, 39 och 49 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att 1, 3, 8, 10, 20, 34 och 35 �� ska ha f�ljande lydelse.

1 �

3

Denna lag g�ller f�r

1. totalf�rsvarspliktiga under den tid d� de �r skyldiga att fullg�ra v�rnplikt

eller civilplikt enligt lagen (1994:1809) om totalf�rsvarsplikt,

2. dem som utan att vara anst�llda genomg�r milit�r utbildning vid F�r-

svarsmakten,

3. hemv�rnsm�n under den tid d� de �r tj�nstg�ringsskyldiga,
4. dem som genom krigsfrivilligavtal eller annat avtal �tagit sig att tj�nst-

g�ra frivilligt i befattningar i F�rsvarsmaktens krigsorganisation, under den
tid d� de �r tj�nstg�ringsskyldiga,

5. dem som �r anst�llda i F�rsvarsmakten och tj�nstg�r utomlands i en

internationell milit�r insats.

F�r dem som genomg�r milit�r utbildning vid F�rsvarsmakten som en del

av en h�gskoleutbildning g�ller inte lagens best�mmelser om disciplinansvar
f�r f�rseelser mot vilka h�gskolan f�r vidta disciplin�ra �tg�rder.

3 �

Om Sverige �r i krigsfara eller om det r�der s�dana extraordin�ra f�rh�l-

landen som �r f�ranledda av att det �r krig utanf�r Sveriges gr�nser eller av
att Sverige har varit i krig eller krigsfara, f�r regeringen f�reskriva att 2 � ska
till�mpas.

8 �

En disciplinansvarig som upps�tligen eller av oaktsamhet �sidos�tter

vad han eller hon p� grund av instruktioner, f�rm�ns eller andra chefers order
eller i �vrigt ska iaktta i tj�nsten f�r �l�ggas disciplinp�f�ljd f�r disciplin-
f�rseelse. I ringa fall ska n�gon p�f�ljd dock inte �l�ggas.

1 Prop. 2014/15:22, bet. 2014/15:F�U4, rskr. 2014/15:120.

2 Senaste lydelse av
15 � 2002:277
36 � 2002:277
38 � 2002:277
39 � 2002:277
49 � 2007:1259.

3 Senaste lydelse 2010:453.

SFS 2015:145

Utkom fr�n trycket
den 24 mars 2015

background image

2

SFS 2015:145

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

10 �

4

Disciplinp�f�ljderna �r varning och l�neavdrag.

Vid val av p�f�ljd �r varning att anse som en lindrigare p�f�ljd �n l�ne-

avdrag. S�rskilt avseende ska f�stas vid omst�ndigheter som talar f�r att
p�f�ljden kan stanna vid varning.

20 �

I F�rsvarsmakten ska �renden som avses i 19 � pr�vas av chefen f�r

det f�rband eller den enhet av annat slag d�r den disciplinansvarige tj�nstg�r
eller senast har tj�nstgjort, s�vida chefen har l�gst �verstes eller kommend�rs
tj�nstegrad. F�rsvarsmakten f�r dock besluta att n�gon annan chef vid f�r-
bandet eller enheten som har l�gst �verstel�jtnants eller kommend�rkaptens
tj�nstegrad f�r pr�va �rendena.

�renden som r�r dem som �r anst�llda i F�rsvarsmakten och tj�nstg�r

utomlands i en internationell milit�r insats f�r �ven pr�vas av chefen f�r den
taktiska staben eller chefen f�r kontingenten, om han eller hon har l�gst
�verstel�jtnants eller kommend�rkaptens tj�nstegrad.

34 �

5

Beslut om disciplinp�f�ljd ska verkst�llas snarast m�jligt efter det att

beslutet har f�tt laga kraft.

35 �

6

L�neavdrag f�r verkst�llas med h�gst en fj�rdedel av dagers�ttningen

eller motsvarande ers�ttning vid varje utbetalningstillf�lle.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2015.
2. Extratj�nst som beslutats f�re ikrafttr�dandet ska r�knas om till l�neav-

drag i den del som extratj�nsten inte verkst�llts f�re ikrafttr�dandet. Vid
omr�kningen ska tv� timmars extratj�nst motsvara en dags l�neavdrag.

P� regeringens v�gnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedeg�rd
(F�rsvarsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2002:277.

5 Senaste lydelse 2002:277. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.

6 Senaste lydelse 2002:277. �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta stycket tas bort.

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.