SFS 2015:145 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. / SFS 2015:145 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
150145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar
inom totalförsvaret, m.m.;

utfärdad den 12 mars 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1811) om disci-

plinansvar inom totalförsvaret, m.m.

2

dels att 12, 15, 36, 38, 39 och 49 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1, 3, 8, 10, 20, 34 och 35 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

3

Denna lag gäller för

1. totalförsvarspliktiga under den tid då de är skyldiga att fullgöra värnplikt

eller civilplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

2. dem som utan att vara anställda genomgår militär utbildning vid För-

svarsmakten,

3. hemvärnsmän under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga,
4. dem som genom krigsfrivilligavtal eller annat avtal åtagit sig att tjänst-

göra frivilligt i befattningar i Försvarsmaktens krigsorganisation, under den
tid då de är tjänstgöringsskyldiga,

5. dem som är anställda i Försvarsmakten och tjänstgör utomlands i en

internationell militär insats.

För dem som genomgår militär utbildning vid Försvarsmakten som en del

av en högskoleutbildning gäller inte lagens bestämmelser om disciplinansvar
för förseelser mot vilka högskolan får vidta disciplinära åtgärder.

3 §

Om Sverige är i krigsfara eller om det råder sådana extraordinära förhål-

landen som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av
att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att 2 § ska
tillämpas.

8 §

En disciplinansvarig som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter

vad han eller hon på grund av instruktioner, förmäns eller andra chefers order
eller i övrigt ska iaktta i tjänsten får åläggas disciplinpåföljd för disciplin-
förseelse. I ringa fall ska någon påföljd dock inte åläggas.

1 Prop. 2014/15:22, bet. 2014/15:FöU4, rskr. 2014/15:120.

2 Senaste lydelse av
15 § 2002:277
36 § 2002:277
38 § 2002:277
39 § 2002:277
49 § 2007:1259.

3 Senaste lydelse 2010:453.

SFS 2015:145

Utkom från trycket
den 24 mars 2015

background image

2

SFS 2015:145

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

10 §

4

Disciplinpåföljderna är varning och löneavdrag.

Vid val av påföljd är varning att anse som en lindrigare påföljd än löne-

avdrag. Särskilt avseende ska fästas vid omständigheter som talar för att
påföljden kan stanna vid varning.

20 §

I Försvarsmakten ska ärenden som avses i 19 § prövas av chefen för

det förband eller den enhet av annat slag där den disciplinansvarige tjänstgör
eller senast har tjänstgjort, såvida chefen har lägst överstes eller kommendörs
tjänstegrad. Försvarsmakten får dock besluta att någon annan chef vid för-
bandet eller enheten som har lägst överstelöjtnants eller kommendörkaptens
tjänstegrad får pröva ärendena.

�renden som rör dem som är anställda i Försvarsmakten och tjänstgör

utomlands i en internationell militär insats får även prövas av chefen för den
taktiska staben eller chefen för kontingenten, om han eller hon har lägst
överstelöjtnants eller kommendörkaptens tjänstegrad.

34 §

5

Beslut om disciplinpåföljd ska verkställas snarast möjligt efter det att

beslutet har fått laga kraft.

35 §

6

Löneavdrag får verkställas med högst en fjärdedel av dagersättningen

eller motsvarande ersättning vid varje utbetalningstillfälle.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Extratjänst som beslutats före ikraftträdandet ska räknas om till löneav-

drag i den del som extratjänsten inte verkställts före ikraftträdandet. Vid
omräkningen ska två timmars extratjänst motsvara en dags löneavdrag.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2002:277.

5 Senaste lydelse 2002:277. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

6 Senaste lydelse 2002:277. �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.