SFS 2017:445 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. / SFS 2017:445 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
170445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar
inom totalförsvaret, m.m.;

utfärdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § lagen (1994:1811) om disci-

plinansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha följande lydelse.

17 §

�&talsanmälan behöver inte göras i fråga om

1. brott för vilka svårare straff än böter inte föreskrivs,
2. följande brott i brottsbalken, nämligen ofredande (4 kap. 7 §), ringa stöld

(8 kap. 2 §), tillgrepp av fortskaffningsmedel som är ringa (8 kap. 7 §), egen-
mäktigt förfarande (8 kap. 8 §), ringa bedrägeri (9 kap. 2 §), ringa utpressning
(9 kap. 4 §), ringa förskingring (10 kap. 2 §), olovligt förfogande (10 kap.
4 §), olovligt brukande (10 kap. 7 §), ringa skadegörelse (12 kap. 2 §),
tagande av olovlig väg (12 kap. 4 §), svikande av försvarsplikt (18 kap. 6 §),
lydnadsbrott (21 kap. 5 §) och rymning (21 kap. 7 §).

�&talsanmälan ska dock alltid göras, om
1. brottet riktar sig mot någon utanför den organisation där den misstänkte

tjänstgör,

2. målsäganden har förklarat att han eller hon avser att föra talan om enskilt

anspråk, eller

3. det finns skäl att anta att påföljden inte kommer att stanna vid böter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:131, bet. 2016/17:JuU13, rskr. 2016/17:272.

SFS 2017:445

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.