SFS 2018:612 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. / SFS 2018:612 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
SFS2018-612.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom

totalförsvaret, m.m.

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1994:1811) om disciplin-
ansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag gäller för

1. totalförsvarspliktiga under den tid då de är skyldiga att fullgöra värn-

plikt eller civilplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

2. dem som utan att vara anställda genomgår militär utbildning vid För-

svarsmakten,

3. hemvärnssoldater under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga,
4. dem som genom ett krigsfrivilligavtal eller något annat avtal åtagit sig

att tjänstgöra frivilligt i befattningar i Försvarsmaktens krigsorganisation,
under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga, och

5. dem som är anställda i Försvarsmakten och tjänstgör utomlands i en

internationell militär insats.

För dem som genomgår militär utbildning vid Försvarsmakten som en del

av en högskoleutbildning gäller inte lagens bestämmelser om disciplin-
ansvar för förseelser mot vilka högskolan får vidta disciplinära åtgärder.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:102, bet. 2017/18:FöU17, rskr. 2017/18:280.

2 Senaste lydelse 2015:145.

SFS

2018:612

Publicerad
den

1 juni 2018

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.