SFS 1996:269 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. / SFS 1996:269 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
SFS 1996_269 Lag om ändring i lagen (1994_1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

417

SFS 1996:269
Utkom från trycket
den 30 april 1996

Lag
om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar
inom totalförsvaret, m.m.;

utfärdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1811) om

disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

dels att 54 och 56 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 52, 53, 55 och 62 §§ skall ha följande lydelse.

52 § Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden
om inte annat föreskrivs i denna lag.

53 § Vid handläggningen av ärendet består tingsrätten av en lagfaren
domare. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till ärendets beskaf-
fenhet, får tingsrätten dock bestå av en lagfaren domare och tre nämn-
demän.

55 §2 Ett beslut av hovrätten får inte överklagas.

62 §3 Ett beslut om ersättningsskyldighet som fattats av en sådan chef
i Försvarsmakten som avses i 20 §, av en annan myndighet än För-
svarsmakten, eller av en kommun, ett landsting eller en kyrklig kom-
mun får överklagas av den disciplinansvarige till tingsrätten. Bestäm-
melserna i 50-53 och 55 §§ gäller vid sådant överklagande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Har ett mål om ersätt-

ningsskyldighet redan inletts vid tingsrätt när lagen träder i kraft gäller
dock fortfarande äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Ann-Louise Eksborg
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU 17, rskr. 1995/96:193.

2

�ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

3

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

14-SFS 1996

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet