SFS 1996:269 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. / SFS 1996:269 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
SFS 1996_269 Lag om ändring i lagen (1994_1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:22px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:18px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:840px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft10">417 </p> <p style="position:absolute;top:40px;left:492px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 1996:269 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 30 april 1996 </p> <p style="position:absolute;top:40px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag <br/>om �ndring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar <br/>inom totalf�rsvaret, m.m.; </b></p> <p style="position:absolute;top:119px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 april 1996. </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1994:1811) om </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft10">disciplinansvar inom totalf�rsvaret, m.m. </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels</i> att 54 och 56 �� skall upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att 52, 53, 55 och 62 �� skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>52 �</b> Vid �verklagande g�ller lagen (1996:242) om domstols�renden <br/>om inte annat f�reskrivs i denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>53 �</b> Vid handl�ggningen av �rendet best�r tingsr�tten av en lagfaren <br/>domare. Om det finns s�rskilda sk�l med h�nsyn till �rendets beskaf-<br/>fenhet, f�r tingsr�tten dock best� av en lagfaren domare och tre n�mn-<br/>dem�n. </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>55 �2</b> Ett beslut av hovr�tten f�r inte �verklagas. </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>62 �3</b> Ett beslut om ers�ttningsskyldighet som fattats av en s�dan chef <br/>i F�rsvarsmakten som avses i 20 �, av en annan myndighet �n F�r-<br/>svarsmakten, eller av en kommun, ett landsting eller en kyrklig kom-<br/>mun f�r �verklagas av den disciplinansvarige till tingsr�tten. Best�m-<br/>melserna i 50-53 och 55 �� g�ller vid s�dant �verklagande. </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1996. Har ett m�l om ers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft111">ningsskyldighet redan inletts vid tingsr�tt n�r lagen tr�der i kraft g�ller <br/>dock fortfarande �ldre best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft10">THAGE G PETERSON </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft111">Ann-Louise Eksborg <br/>(F�rsvarsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU 17, rskr. 1995/96:193. </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft17"> �ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft16">3</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft17"> �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10">14-SFS 1996 </p> </div> </div>
background image

417

SFS 1996:269
Utkom fr�n trycket
den 30 april 1996

Lag
om �ndring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar
inom totalf�rsvaret, m.m.;

utf�rdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1994:1811) om

disciplinansvar inom totalf�rsvaret, m.m.

dels att 54 och 56 �� skall upph�ra att g�lla,
dels att 52, 53, 55 och 62 �� skall ha f�ljande lydelse.

52 � Vid �verklagande g�ller lagen (1996:242) om domstols�renden
om inte annat f�reskrivs i denna lag.

53 � Vid handl�ggningen av �rendet best�r tingsr�tten av en lagfaren
domare. Om det finns s�rskilda sk�l med h�nsyn till �rendets beskaf-
fenhet, f�r tingsr�tten dock best� av en lagfaren domare och tre n�mn-
dem�n.

55 �2 Ett beslut av hovr�tten f�r inte �verklagas.

62 �3 Ett beslut om ers�ttningsskyldighet som fattats av en s�dan chef
i F�rsvarsmakten som avses i 20 �, av en annan myndighet �n F�r-
svarsmakten, eller av en kommun, ett landsting eller en kyrklig kom-
mun f�r �verklagas av den disciplinansvarige till tingsr�tten. Best�m-
melserna i 50-53 och 55 �� g�ller vid s�dant �verklagande.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1996. Har ett m�l om ers�tt-

ningsskyldighet redan inletts vid tingsr�tt n�r lagen tr�der i kraft g�ller
dock fortfarande �ldre best�mmelser.

P� regeringens v�gnar

THAGE G PETERSON

Ann-Louise Eksborg
(F�rsvarsdepartementet)

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU 17, rskr. 1995/96:193.

2

�ndringen inneb�r bl.a. att f�rsta stycket upph�vs.

3

�ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.

14-SFS 1996

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.