SFS 1996:269 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. / SFS 1996:269 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
SFS 1996_269 Lag om ändring i lagen (1994_1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

417

SFS 1996:269
Utkom från trycket
den 30 april 1996

Lag
om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar
inom totalförsvaret, m.m.;

utfärdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1811) om

disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

dels att 54 och 56 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 52, 53, 55 och 62 §§ skall ha följande lydelse.

52 § Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden
om inte annat föreskrivs i denna lag.

53 § Vid handläggningen av ärendet består tingsrätten av en lagfaren
domare. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till ärendets beskaf-
fenhet, får tingsrätten dock bestå av en lagfaren domare och tre nämn-
demän.

55 §2 Ett beslut av hovrätten får inte överklagas.

62 §3 Ett beslut om ersättningsskyldighet som fattats av en sådan chef
i Försvarsmakten som avses i 20 §, av en annan myndighet än För-
svarsmakten, eller av en kommun, ett landsting eller en kyrklig kom-
mun får överklagas av den disciplinansvarige till tingsrätten. Bestäm-
melserna i 50-53 och 55 §§ gäller vid sådant överklagande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Har ett mål om ersätt-

ningsskyldighet redan inletts vid tingsrätt när lagen träder i kraft gäller
dock fortfarande äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Ann-Louise Eksborg
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU 17, rskr. 1995/96:193.

2

�ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

3

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

14-SFS 1996

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.