SFS 2019:891 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

SFS2019-891.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom

totalförsvaret, m.m.

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19, 22–24, 50, 51, 58 och 62 §§ lagen
(1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha följande
lydelse.

19 §2 Frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan prövas av den myndig-
het, den kommun eller den region där den disciplinansvarige tjänstgör eller
senast har tjänstgjort eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

I fråga om disciplinansvariga som tjänstgör eller har tjänstgjort hos ett

bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse, ett registrerat trossamfund
eller någon av dess organisatoriska delar eller hos en annan enskild, prövas
frågor om disciplinförseelse eller åtalsanmälan av den myndighet som
regeringen bestämmer.

22 §3 Ärenden som ska prövas av andra myndigheter än Försvarsmakten,
av kommuner eller av regioner där den disciplinansvarige tjänstgör eller har
tjänstgjort prövas av chefen för den organisatoriska enhet där den disciplin-
ansvarige tjänstgör eller har tjänstgjort eller av någon annan högre chef.

23 §4 För att biträda de myndigheter, kommuner eller regioner som har att
handlägga disciplinärenden ska det finnas auditörer.

Auditörerna ska vara jurister. De förordnas av regeringen eller av den

myndighet som regeringen bestämmer.

24 §5 Innan en disciplinpåföljd beslutas eller en åtalsanmälan görs i fråga
om en disciplinansvarig, ska yttrande inhämtas från auditören. Ett sådant
yttrande behövs dock inte om

1. förseelsen inte kan antas utgöra brott,
2. förseelsen har erkänts,
3. förseelsen inte bör medföra svårare påföljd än varning, och
4. den disciplinansvarige inte begär att yttrande från auditör ska inhämtas

i ärendet.

Auditören är medansvarig för de beslut som myndigheten, kommunen

eller regionen fattar på hans eller hennes tillstyrkan.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 1999:951.

3 Senaste lydelse 1999:951.

4 Senaste lydelse 1999:951.

5 Senaste lydelse 2002:277.

SFS

2019:891

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:891

50 §6 Ett beslut av en sådan chef vid Försvarsmakten som avses i 20 §, av
en annan myndighet än Försvarsmakten, eller av en kommun eller en region
att ålägga någon disciplinpåföljd får av den disciplinansvarige överklagas
till den tingsrätt inom vars domkrets det verksamhetsställe där den disciplin-
ansvarige tjänstgör är lokaliserat. Om verksamhetsstället inte är lokaliserat i
Sverige eller om det finns särskilda skäl, får beslutet överklagas till den
tingsrätt som regeringen bestämmer.

51 §7 Beslutet överklagas genom att överklagandet skickas till den myn-
dighet, den kommun eller den region som har meddelat beslutet. I över-
klagandet ska klaganden ange det beslut som överklagas och den ändring i
beslutet som begärs.

Överklagandet ska ha kommit in till den myndighet som har meddelat

beslutet inom tio dagar från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Tingsrätten ska, sedan handlingarna i ärendet överlämnats dit, pröva om

överklagandet har kommit in i rätt tid. Ett överklagande som kommit in för
sent ska avvisas.

58 §8 Om materiel som har utlämnats för personligt bruk till en disciplin-
ansvarig går förlorad eller skadas, får en myndighet, en kommun eller en
region besluta om ersättningsskyldighet enligt skadeståndslagen (1972:207)
för honom eller henne. Om någon åtgärd har vidtagits för att åtal ska väckas
mot den disciplinansvarige, får ersättningsärende inte inledas eller fortsättas
i fråga om det förfarande som avses med åtgärden.

62 §9 Ett beslut om ersättningsskyldighet som fattas av en sådan chef i
Försvarsmakten som avses i 20 §, av en annan myndighet än Försvars-
makten, eller av en kommun eller en region får överklagas av den disciplin-
ansvarige till tingsrätten. Bestämmelserna i 50–53 och 55 §§ gäller vid sådant
överklagande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

6 Senaste lydelse 1999:951.

7 Senaste lydelse 1999:951.

8 Senaste lydelse 1999:951.

9 Senaste lydelse 1999:951.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.