SFS 2003:171 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

030171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar
inom totalförsvaret, m.m.;

utfärdad den 16 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1994:1811) om disci-

plinansvar inom totalförsvaret, m.m. skall ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller för

1. totalförsvarspliktiga under den tid då de är skyldiga att fullgöra värn-

plikt eller civilplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

2. dem som genomgår utbildning för att få militär anställning i Försvars-

makten,

3. hemvärnsmän under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga,
4. dem som genom krigsfrivilligavtal eller annat avtal åtagit sig att tjänst-

göra frivilligt i befattningar i Försvarsmaktens krigsorganisation, under den
tid då de är tjänstgöringsskyldiga,

5. dem som tjänstgör utomlands i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2003.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND

Ingvar Åkesson
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2002/03:26, bet. 2002/03:FöU2, rskr. 2002/03:141.

SFS 2003:171

Utkom från trycket
den 7 maj 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.