SFS 2003:171 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. / SFS 2003:171 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
030171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar
inom totalförsvaret, m.m.;

utfärdad den 16 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1994:1811) om disci-

plinansvar inom totalförsvaret, m.m. skall ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller för

1. totalförsvarspliktiga under den tid då de är skyldiga att fullgöra värn-

plikt eller civilplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

2. dem som genomgår utbildning för att få militär anställning i Försvars-

makten,

3. hemvärnsmän under den tid då de är tjänstgöringsskyldiga,
4. dem som genom krigsfrivilligavtal eller annat avtal åtagit sig att tjänst-

göra frivilligt i befattningar i Försvarsmaktens krigsorganisation, under den
tid då de är tjänstgöringsskyldiga,

5. dem som tjänstgör utomlands i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2003.

På regeringens vägnar

LENI BJ�RKLUND

Ingvar �&kesson
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2002/03:26, bet. 2002/03:FöU2, rskr. 2002/03:141.

SFS 2003:171

Utkom från trycket
den 7 maj 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet