SFS 2002:277 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

020277.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar
inom totalförsvaret, m.m.;

utfärdad den 16 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1811) om dis-

ciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

dels

att 14 och 37 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att 10, 15, 21, 24, 29, 34–36 och 38–40 §§ skall ha följande lydelse.

10 §

Disciplinpåföljderna är varning, extratjänst och löneavdrag.

Vid val av påföljd är varning att anse som en lindrigare påföljd än extra-

tjänst och löneavdrag. Särskilt avseende skall fästas vid omständigheter som
talar för att påföljden kan stanna vid varning.

15 §

Löneavdrag får åläggas tillsammans med extratjänst, om det krävs av

hänsyn till ordningen inom den verksamhet där disciplinförseelsen har be-
gåtts.

21 §

En chef som avses i 20 § får överlämna åt andra chefer som tjänstgör

under honom eller henne, dock lägst en kompanichef eller motsvarande
chef, att pröva frågor om disciplinansvar för personal som står under deras
befäl, under förutsättning att

1. förseelsen inte kan antas utgöra brott,
2. förseelsen har erkänts,
3. förseelsen inte bör medföra svårare påföljd än varning och
4. den disciplinansvarige inte begär att yttrande från auditör skall inhäm-

tas i ärendet.

24 §

2

Innan en disciplinpåföljd beslutas eller en åtalsanmälan görs i fråga

om en disciplinansvarig, skall yttrande inhämtas från auditören. Ett sådant
yttrande behövs dock inte om

1. förseelsen inte kan antas utgöra brott,
2. förseelsen har erkänts,
3. förseelsen inte bör medföra svårare påföljd än varning, och
4. den disciplinansvarige inte begär att yttrande från auditör skall inhäm-

tas i ärendet.

1

Prop. 2001/02:11, bet. 2001/02:FöU3, rskr. 2001/02:205.

2

Senaste lydelse 1999:951.

SFS 2002:277

Utkom från trycket
den 28 maj 2002

background image

2

SFS 2002:277

Auditören är medansvarig för de beslut som myndigheten, kommunen el-

ler landstinget fattar på hans eller hennes tillstyrkan.

29 §

Den disciplinansvarige skall innan ärendet avgörs få del av vad som

har kommit fram under utredningen och ges tillfälle att yttra sig över det, om
det inte är uppenbart obehövligt.

Den disciplinansvarige skall upplysas om sin rätt enligt 24 § att begära

yttrande från auditör.

34 §

Beslut om disciplinpåföljd skall verkställas snarast möjligt efter det

att beslutet har vunnit laga kraft.

I beslut om extratjänst får det bestämmas att beslutet skall verkställas trots

att det inte vunnit laga kraft, om den disciplinansvarige samtycker till detta
eller det behövs av hänsyn till ordningen inom den verksamhet där disci-
plinförseelsen har begåtts.

35 §

Extratjänst får inte verkställas på tjänstefria dagar.

Löneavdrag får verkställas med högst en fjärdedel av dagersättning eller

motsvarande ersättning vid varje utbetalningstillfälle.

36 §

Verkställigheten av extratjänst får skjutas upp eller avbrytas, om det

finns särskilda skäl. Den dag då avbrott sker skall i sin helhet räknas som
verkställighetstid.

38 §

Om den som har ålagts extratjänst efter överklagande slutligen blir

ålagd löneavdrag, skall avräkning ske för den tid under vilken extratjänsten
har verkställts. Två timmars extratjänst motsvarar en dags löneavdrag.

39 §

Extratjänst får inte verkställas efter det att den disciplinansvariges på-

gående tjänstgöringsskyldighet har upphört.

Om extratjänst inte kan verkställas skall den som meddelat beslutet om-

vandla det till löneavdrag med tillämpning av 38 § andra meningen.

40 §

3

Om löneavdrag inte kan göras och motsvarande belopp inte betalas,

gäller om verkställighet vad som är föreskrivet om uppbörd och indrivning
av böter. Obetalda belopp får dock inte förvandlas till fängelse.

Löneavdrag bortfaller i den mån det inte har verkställts inom tre år från

det beslutet om disciplinpåföljd vann laga kraft.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. Tidigare beslutat utegångsförbud skall omräknas till löneavdrag i den

del det inte verkställts före ikraftträdandet. Vid omräkningen skall en dags
utegångsförbud motsvara två dagars löneavdrag.

3. Tidigare beslut om extratjänst som inte verkställts före ikraftträdandet

och inte heller kan verkställas därefter bortfaller enligt 39 § i dess äldre ly-
delse.

3

Ändringen innebär att första och andra stycket upphävs.

background image

3

SFS 2002:277

På regeringens vägnar

BJÖRN VON SYDOW

Ingvar Åkesson
(Försvarsdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.