SFS 1999:951 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

990951.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar
inom totalförsvaret, m.m.;

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 19, 22–24, 50, 51, 58 och 62 §§ la-

gen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. skall ha föl-
jande lydelse.

19 §

Frågor om disciplinansvar eller åtalsanmälan prövas av den myndig-

het, den kommun eller det landsting där den disciplinansvarige tjänstgör el-
ler senast har tjänstgjort eller av den myndighet som regeringen bestämmer.

I fråga om disciplinansvariga som tjänstgör eller har tjänstgjort hos ett bo-

lag, en förening, en samfällighet, en stiftelse, ett registrerat trossamfund eller
någon av dess organisatoriska delar eller hos en annan enskild, prövas frågor
om disciplinförseelse eller åtalsanmälan av den myndighet som regeringen
bestämmer.

22 §

Ärenden som skall prövas av andra myndigheter än Försvarsmakten,

av kommuner eller av landsting där den disciplinansvarige tjänstgör eller har
tjänstgjort prövas av chefen för den organisatoriska enhet där den disciplin-
ansvarige tjänstgör eller har tjänstgjort eller av någon annan högre chef.

23 §

För att biträda de myndigheter, kommuner eller landsting som har att

handlägga disciplinärenden skall det finnas auditörer.

Auditörerna skall vara jurister. De förordnas av regeringen eller av den

myndighet som regeringen bestämmer.

24 §

Innan en disciplinpåföljd beslutas eller en åtalsanmälan görs i fråga

om en disciplinansvarig, skall yttrande inhämtas från auditören. Ett sådant
yttrande behövs dock inte när ärendet prövas enligt 21 § eller, under de för-
utsättningar som anges i 21 §, av någon annan myndighet än Försvarsmak-
ten, en kommun eller ett landsting.

Auditören är medansvarig för de beslut som myndigheten, kommunen el-

ler landstinget fattar på hans eller hennes tillstyrkan.

50 §

Ett beslut av en sådan chef vid Försvarsmakten som avses i 20 §, av

en annan myndighet än Försvarsmakten, eller av en kommun eller ett lands-
ting att ålägga någon disciplinpåföljd får av den disciplinansvarige överkla-

1

Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45.

SFS 1999:951

Utkom från trycket
den 3 december 1999

background image

2

SFS 1999:951

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

gas hos den tingsrätt inom vars domkrets det verksamhetsställe där den dis-
ciplinansvarige tjänstgör är lokaliserat. Om verksamhetsstället inte är lokali-
serat i Sverige eller om det finns särskilda skäl, får beslutet överklagas hos
den tingsrätt som regeringen bestämmer.

51 §

Beslutet överklagas genom att överklagandet skickas till den myndig-

het, den kommun eller det landsting som har meddelat beslutet. I överkla-
gandet skall klaganden ange det beslut som överklagas och den ändring i be-
slutet som begärs.

Överklagandet skall ha kommit in till den myndighet, som har meddelat

beslutet, inom tio dagar från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Tingsrätten skall, sedan handlingarna i ärendet överlämnats dit, pröva om

överklagandet har kommit in i rätt tid. Ett överklagande som kommit in för
sent skall avvisas.

58 §

Om materiel som har utlämnats för personligt bruk till en disciplinan-

svarig går förlorad eller skadas, får en myndighet, en kommun eller ett
landsting besluta om ersättningsskyldighet enligt skadeståndslagen
(1972:207) för honom eller henne. Om någon åtgärd har vidtagits för att åtal
skall väckas mot den disciplinansvarige, får ersättningsärende inte inledas
eller fortsättas i fråga om det förfarande som avses med åtgärden.

62 §

2

Ett beslut om ersättningsskyldighet som fattas av en sådan chef i För-

svarsmakten som avses i 20 §, av en annan myndighet än Försvarsmakten,
eller av en kommun eller ett landsting får överklagas av den disciplinansva-
rige till tingsrätten. Bestämmelserna i 50–53 och 55 §§ gäller vid sådant
överklagande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
2. I fråga om en disciplinansvarigs tjänstgöring hos en kyrklig kommun

skall äldre bestämmelser fortsätta att gälla. Vad som sägs om kyrklig kom-
mun skall dock i stället gälla den myndighet som avses i 19 § andra stycket.
De ärenden om disciplinansvar, om åtalsanmälan och om ersättningsskyldig-
het för materiel som har utlämnats för personligt bruk, vilka vid utgången av
år 1999 handläggs hos en kyrklig kommun, skall överlämnas till den myn-
digheten för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

BJÖRN VON SYDOW

Maj Johansson
(Försvarsdepartementet)

2

Senaste lydelse 1996:269.

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.