SFS 2010:307 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. / SFS 2010:307 Lag om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.
100307.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1811) om disciplinansvar
inom totalförsvaret, m.m.;

utfärdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1994:1811) om discip-

linansvar inom totalförsvaret, m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

�r Sverige i krig, gäller lagen även för

1. alla som, utöver det som sägs i 1 §, är tjänstgöringsskyldiga i Försvars-

makten,

2. polismän som utan att vara tjänstgöringsskyldiga i Försvarsmakten är

skyldiga att delta i Sveriges försvar,

3. skyddsvakter som förordnats med stöd av skyddslagen (2010:305),
4. alla som annars vistas vid avdelningar av Försvarsmakten, när avdel-

ningarna är i fält eller verkar under liknande förhållanden, och

5. medlemmar av den organiserade motståndsrörelsen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller dock för skyddsområdesvakter till och med den

31 december 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235.

SFS 2010:307

Utkom från trycket
den 11 maj 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet