SFS 1992:1414

921414.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1414 Lag

Utkom från tryc ket

den 29 december 1992

3456

om ändring i lagen (1957:686) om taxeringsväsendet

under krigsfdrhållanden m. m.;

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1957:686) om taxe­

ringsväsendet under krigsförhållanden m.m. skall ha följande lydelse.

1

Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2—6 §§ tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden

som ä r föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att
Sverige har varit i krig eller krigsfa ra, får regeringen föreskriva att 2 - 6 §§
skall tillämpas.

' Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93: FöU2, rskr. 1992/93:83.

^ Senaste lydelse 1986:1309.

ft

ttli'

te

tea

til •
t.

Cl

i -

Hi

3

'11

tC;

¬

background image

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning

SFS 1992:1414

inom en månad från det den utfärdades eller, om riksmöte inte pågår, från
böljan av närmast följand e riksmöte. Sker inte underställning eller god­

känner riksdagen inte föreskriften inom två måna der från det unde rställ­
ningen skedde, upphör föreskriften att gälla.

När bestämmelserna i 2 —6 §§ skall tillämpas gäller inte bestämmelser i

lag eller annan författning, om de strider mot dessa bestämmelser eller mot
föreskrifter som meddelats med stöd av dem.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Karin Almgren

(Finansdepartementet)

¬

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.