SFS 1957:686

570686.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 686

KUNGL. MAJ:T S F�RORDNING

om taxeringsväsendet under krigsförhållanden m. m.;

given Stockholms slott den 20 december 1957.

Kungl. Maj:t har, med riksdagens funnit gott förordna som följer.

1 §.

Kommer riket i lerig, skola bestämmelserna i 2�6 §§ träda i tillämpning.

Då kriget upphört, förordnar Konungen senast före avslutandet av den

riksdagssession, som börjar näst efter krigets slut, att bestämmelserna icke

1 Prop.

176: B:oU ^6; Rskr 393.

2 Prop. 1957: 176; BevU 51; Rslcr 384.

¬

background image

1750

1957 .

686:,

fl ni!

vidare skola tillämpas; dock att vad nu sagts ej skall gälla, i den mån be- 'K

stämmelserna alltjämt skola äga tillämpning på grund av förordnande en-

ligt andra eller tredje stycket.

Vid Icxigsfara, vari riket befinner sig, äger Konungen förordna, att nämn­

da bestämmelser skola tillämpas. Sådant förordnande skall, vid äventyr att

det eljest förfaller, inom en månad underställas riksdagen för dess pröv­

ning av frågan, huruvida förordnandet skall bestå. Blir förordnandet icke ^

inom två månader från det underställningen skett av riksdagen gillat, skall pjcii

detsamma vara förfallet. Upphör krigsfaran, skall förordnandet av Konung- /j

en upphävas.

Under utomordentliga förhållanden, som föranletts av krig eller krigs­

fara, vari riket befunnit sig, äger Konungen förordna att vad i 2�6 §§ ,

stadgas skall under viss tid, högst ett år varje gång, äga tillämpning. För-

ordnandet skall inom en månad eller, om riksdagssession icke pågår, inom u

en månad från hörjan av nästkommande session underställas rilcsdagen.

Vad i andra stj'^cket sägs om påföljden, därest underställning ej sker eller

riksdagen ej inom två månader gillar förordnandet, skall äga motsvarande

tillämpning i fall som nu avses.

Under tid, då bestämmelserna i 2�6 §§ äga tillämpning, gälla icke i lag

eller författning meddelade stadganden i den mån de strida mot samma

bestämmelser eller vad med stöd av dem blivit föreskrivet.

al

2 §.

Konungen äger, i den mån det finnes påkallat på grund av förhållanden,

som avses i 1 §, förordna, att taxering enligt kommunalskattelagen samt

enligt förordningarna om statlig inkomstskatt och om statlig förmögen- feå

liv!

hetsskatt tills vidare icke skall verkställas eller att sådan taxering skall ikl

verkställas i annan ordning än i taxeringsförordningen föreskrives. Förord­

nande, som här avses, må innefatta stadgande, att taxering skall ske alle­

nast beträffande vissa grupper skattskyldiga.

Senast vid den riksdagssession, som börjar näst efter det förordnande,

som i första stycket avses, upphört att gälla, skall för riksdagen framläg­

gas förslag rörande taxeringen för den tid under vilken förordnandet gällt.

Vad i första och andra styckena sägs skall äga motsvarande tillämpning

beträffande annan taxering till skatt eller avgift än där sägs.

2 §⬢

Då så finnes påkallat på grund av förhållanden, som avses i 1 §, äger

Konungen förordna, att i stället för vad i uppbördsförordningen och folk-^

bokföringsförordningen stadgas skall gälla vad Konungen därom föreskri-^

ver.

4 §.

Konungen äger, då det finnes påkallat på grund av förhållanden, som av­

ses i 1 §, förordna, att tullfrihet må åtnjutas för varor, som inkomma till

riket, samt att frihet må åtnjutas från erläggande av andra sådana å varor

lagda avgifter, vilka av tullverket skola upptagas vid trafik till eller från

riket.

Har eljest meddelats föreskrift, som utgör hinder för tullmyndighet att

vidtaga viss åtgärd som är av betydelse för försvaret eller folkförsörjningen,

äger Konungen, då det finnes påkallat på grund av förhållanden, som avses

i 1 §, förordna att, i stället för vad sålunda föreskrivits, skall gälla vad

Konungen därom bestämmer.

5 §.

�r i andra fall än som i 2, 3 eller 4 § avses i lag eller författning föreskri­

vet att skatt, accis eller annan allmän av ift skall erlä as inom viss tid

¬

background image

iilu?

liail

57 . Nr 686

1751

Il på visst sätt eller att � till ledning för beräkning av sådan skatt, accis

eller avgift � deklarations- eller annan uppgiftsskyldighet skall fullgöras

mom viss tid, äger Konungen i den mån det finnes påkallat på grund av

förhållanden, som avses i 1 §, förordna, att i stället för vad sålunda före­

skrivits skall gälla vad Konungen därom bestämmer.

® §⬢

Befogenhet, som enligt 2�5 §§ tillkommer Konungen, må på uppdrag av

Konungen utövas av underordnad myndighet. Kan under krig förbindelsen

mellan någon del av riket och riksstyrelsen icke eller allenast med avsevärd

svårighet upprätthållas eller föreligger eljest under krig trängande heho\

av omedelbara åtgärder, äger länsstyrelse i vad angår länet samt, såvitt an-

gåi' förhållanden inom tullverkets verksamhetsområde, generaltullstyrelsen

ller distrikttullanstalt även utan sådant uppdrag utöva befogenhet, som

enligt denna förordning tillkommer Konungen.

7 §.

. Konungen meddelar de närmare föreskrifter som erfordras för tillämp-

ingen av denna förordning.

, Konungen äger ock uppdraga åt underordnad myndighet att meddela de

föreskrifter som erfordras för tillämpningen av denna förordning eller med

Stöd av förordningen meddelat förordnande.

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt

därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

* belträfta låtit,

Stockholms slott den 20 december 1957.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

442�''

lingl957,Nr68d-6&G

¬

background image

Nr G84�686, ark. Stockholm 1957. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner

\

N

⬢ti

'⬢i^asmle Ful;

»tn an

¬

background image

ATTNINGSSAMLING

X957 ⬢ Nr 687 och 688

Utkom firån trycket den 31 dec. 1957

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.