SFS 1994:1629 Lag om ändring i lagen (1957:686) om taxeringsväsendet under krigsförhållanden m.m.

SFS 1994_1629 Lag om ändring i lagen (1957_686) om taxeringsväsendet under krigsförhållanden m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6139

SFS 1994:1629
Utkom från trycket
den 28 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1957:686) om

taxeringsväsendet under krigsförhållanden m.m.;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (i957:686) om

taxeringsväsendet under krigsförhållanden m.m. skall ha följande
lydelse.

1

Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69.

background image

6140

SFS 1994:1629

1 §2 Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-6 §§ tillämpas.

Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhål-

landen som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller
av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att
2-6 §§ skall tillämpas.

Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning

inom en månad från det den utfärdades. Sker inte underställning eller
godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det
underställningen skedde, upphör föreskriften att gälla.

När bestämmelserna i 2-6 §§ skall tillämpas gäller inte bestämmelser

i lag eller annan författning, om de strider mot dessa bestämmelser eller
mot föreskrifter som meddelats med stöd av dem.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

2

Senaste lydelse 1992:1414.

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.