SFS 1995:439 Lag om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m. m.

SFS 1995_439 Lag om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig
eller krigsfara m. m.;

SFS 1995:439
Utkom från trycket
den 16 maj 1995

utfärdad den 4 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag tillämpas vid beskattning, förtullning, folkbokföring och

förande av vissa register under krig, krigsfara eller sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser
eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara.

2 § Vad som föreskrivs i 6 - 8 §§ om skatter och tullar gäller även för
avgifter som avses i

1. lagen (1981:691) om socialavgifter,

2. 1 kap. 1 § första stycket 1 lagen (1984:151) om punktskatter och

prisregleringsavgifter,

3. lagen (1994: 1744) om allmänna egenavgifter och
4. lagen (1994: 1920) om allmän löneavgift.

3 § Är Sverige i krig skall 6- 14 §§ tillämpas.

4 § Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhål-
landen som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av
att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att
6- 14 §§ skall tilllämpas.

En sådan föreskrift skall underställas riksdagen inom en månad från

utfärdandet. Föreskriften upphör att gälla, om den inte underställs riksda-
gen i rätt tid eller om riksdagen inte godkänner den inom två månader från
det att den underställdes.

5 § En föreskrift av regeringen enligt 6—14 §§ får begränsas till vissa
grupper av personer, varor eller företeelser eller vissa delar av landet.

När föreskrifter som meddelats med stöd av 6—14 §§ skall tillämpas

gäller inte föreskrifter som meddelats i lag eller annan författning om de
strider mot föreskrifter i denna lag eller mot föreskrifter som meddelats
med stöd av lagen.

Skatter och tullar

6 § Regeringen får föreskriva att beslut i fråga om skatt eller tull tills
vidare inte skall fattas eller skall fattas vid annan tidpunkt, på annat sätt
eller för annan period än som annars föreskrivs.

1

Prop. 1994/95: 171, bet. 1994/95:SkU24, rskr. 1994/95:241.

711

background image

SFS 1995:439

7 § En föreskrift enligt 6 § får innefatta att deklarations- eller annan
uppgiftsskyldighet tills vidare inte skall fullgöras eller fullgöras vid annan
tidpunkt, på annat sätt eller för annan period än som annars föreskrivs.

En föreskrift enligt 6 § får även innefatta att skatt eller tull skall betalas

eller återbetalas vid annan tidpunkt, på annat sätt eller för annan period än
som annars föreskrivs.

8 § Regeringen får föreskriva att beslut om skatt eller tull får fattas av
någon annan myndighet än som annars föreskrivs.

Folkbokföring

9 § Regeringen får meddela andra föreskrifter om förfarandet vid folk-
bokföringen än de som annars gäller.

Regeringen får också föreskriva att beslut om ändringar i folkbokföring-

en tills vidare inte skall fattas.

Registerfrågor

10 § Regeringen får meddela andra föreskrifter om skatte-, tull-, folk-

bokförings- och utsökningsregister än de som annars gäller.

Omprövning och överklagande

11 § Regeringen får föreskriva att bestämmelser om omprövning och

överklagande av beslut om skatt, tull eller avgift som anges i 2 § eller
folkbokföring tills vidare inte skall gälla eller att avvikande bestämmelser
skall gälla tills vidare.

Delegering till underordnad myndighet

12 § Regeringen får överlåta sin befogenhet enligt 6 eller 7 § att meddela

föreskrifter i fråga om anstånd med att fullgöra en förpliktelse på Riksskat-
teverket eller, beträffande tullar, Generaltullstyrelsen.

13 § Regeringen får överlåta sin befogenhet enligt 9 eller 10 § att medde-

la föreskrifter på Riksskatteverket eller, beträffande tullregister, General-
tullstyrelsen. Regeringen får vidare överlåta sin befogenhet enligt 11 § att
meddela föreskrifter om omprövning på Riksskatteverket eller, beträffan-
de tullar, Generaltullstyrelsen.

14 § Regeringen får överlåta befogenhet som regeringen har enligt de

skatte-, tull-, avgifts-, folkbokförings- och registerförfattningar som regle-
rar förhållanden som omfattas av denna lag på Riksskatteverket eller,
beträffande tullar och tullregister, Generaltullstyrelsen.

Verkställighetsföreskrifter

15 § Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, meddelar

föreskrifter om verkställigheten av denna lag.

712

background image

SFS 1995:439

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995, då lagen (1957:686) om

taxeringsväsendet under krigsforhållanden m. m. skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

GÖRAN PERSSON

(Finansdepartementet)

713

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.