SFS 1997:949 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

SFS 1997_949 Lag om ändring i lagen (1995_439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1806

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiUl, rskr. 1997/98:35.

SFS 1997:949
Utkom från trycket
den 9 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1995:439) om beskattning,
förtullning och folkbokföring under krig eller
krigsfara m.m.;

utfärdad den 27 november 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1995:439) om beskatt-

ning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. skall ha
följande lydelse.

2 § Vad som föreskrivs i 6-8 §§ om skatter och tullar gäller även för avgif-
ter som avses i

1. lagen (1981:691) om socialavgifter,

2. 1 kap. 1 § första stycket 1 lagen (1984:151) om punktskatter och pris-

regleringsavgifter,

3. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och
4. lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.