SFS 1997:949 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. / SFS 1997:949 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.
SFS 1997_949 Lag om ändring i lagen (1995_439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1806

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiUl, rskr. 1997/98:35.

SFS 1997:949
Utkom från trycket
den 9 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1995:439) om beskattning,
förtullning och folkbokföring under krig eller
krigsfara m.m.;

utfärdad den 27 november 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1995:439) om beskatt-

ning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. skall ha
följande lydelse.

2 § Vad som föreskrivs i 6-8 §§ om skatter och tullar gäller även för avgif-
ter som avses i

1. lagen (1981:691) om socialavgifter,

2. 1 kap. 1 § första stycket 1 lagen (1984:151) om punktskatter och pris-

regleringsavgifter,

3. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och
4. lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet