SFS 2001:192 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

010192.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:439) om beskattning,
förtullning och folkbokföring under krig eller
krigsfara m.m.;

utfärdad den 19 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10, 13 och 14 §§ lagen (1995:439)

om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara
m.m. skall ha följande lydelse.

10 §

Regeringen får meddela andra föreskrifter om behandling av person-

uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsdatabas och folkbokföringsda-
tabas, kronofogdemyndigheternas utsöknings- och indrivningsdatabas samt
Tullverkets tulldatabas än dem som annars gäller.

13 §

2

Regeringen får överlåta sin befogenhet enligt 9 eller 10 § att meddela

föreskrifter på Riksskatteverket eller, beträffande tulldatabasen, Tullverket.
Regeringen får vidare överlåta sin befogenhet enligt 11 § att meddela före-
skrifter om omprövning på Riksskatteverket eller, beträffande tullar, Tull-
verket.

14 §

3

Regeringen får överlåta befogenhet som regeringen har enligt de

skatte-, tull-, avgifts- och folkbokföringsförfattningar samt de författningar
om behandling av personuppgifter och andra uppgifter som reglerar förhål-
landen som omfattas av denna lag på Riksskatteverket eller, beträffande tul-
lar och behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet, Tullverket.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176.

2

Senaste lydelse 1999:432.

3

Senaste lydelse 1999:432.

SFS 2001:192

Utkom från trycket
den 15 maj 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.