SFS 2001:192 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. / SFS 2001:192 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.
010192.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:439) om beskattning,
förtullning och folkbokföring under krig eller
krigsfara m.m.;

utfärdad den 19 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10, 13 och 14 §§ lagen (1995:439)

om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara
m.m. skall ha följande lydelse.

10 §

Regeringen får meddela andra föreskrifter om behandling av person-

uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsdatabas och folkbokföringsda-
tabas, kronofogdemyndigheternas utsöknings- och indrivningsdatabas samt
Tullverkets tulldatabas än dem som annars gäller.

13 §

2

Regeringen får överlåta sin befogenhet enligt 9 eller 10 § att meddela

föreskrifter på Riksskatteverket eller, beträffande tulldatabasen, Tullverket.
Regeringen får vidare överlåta sin befogenhet enligt 11 § att meddela före-
skrifter om omprövning på Riksskatteverket eller, beträffande tullar, Tull-
verket.

14 §

3

Regeringen får överlåta befogenhet som regeringen har enligt de

skatte-, tull-, avgifts- och folkbokföringsförfattningar samt de författningar
om behandling av personuppgifter och andra uppgifter som reglerar förhål-
landen som omfattas av denna lag på Riksskatteverket eller, beträffande tul-
lar och behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet, Tullverket.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176.

2

Senaste lydelse 1999:432.

3

Senaste lydelse 1999:432.

SFS 2001:192

Utkom från trycket
den 15 maj 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet