SFS 1999:432 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

990432.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:439) om beskattning,
förtullning och folkbokföring under krig eller
krigsfara m.m.;

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 12–14 §§ lagen (1995:439) om

beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.
ordet ”Generaltullstyrelsen” skall bytas ut mot ”Tullverket”.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK LÖVDÉN

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.

SFS 1999:432

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.