SFS 2002:423 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. / SFS 2002:423 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.
020423.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:439) om beskattning,
förtullning och folkbokföring under krig eller
krigsfara m.m.;

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1995:439) om beskatt-

ning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. skall ha
följande lydelse.

2 §

2

Vad som föreskrivs i 6�8 §§ om skatter och tullar gäller även för av-

gifter som avses i

1. socialavgiftslagen (2000:980),
2. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, och
3. lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marie Jönsson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273.

2

Senaste lydelse 2000:996.

SFS 2002:423

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.