SFS 2003:713 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. / SFS 2003:713 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.
030713.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:439) om beskattning,
förtullning och folkbokföring under krig eller
krigsfara m.m.;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:439) om be-

skattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

2

dels att i 10 § ordet ⬝skatteförvaltningens⬝ skall bytas ut mot ⬝Skattever-

kets⬝,

dels att i 12�14 §§ ordet ⬝Riksskatteverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Skattever-

ket⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av
10 § 2001:192
12 § 1999:432
13 § 2001:192
14 § 2001:192.

SFS 2003:713

Utkom från trycket
den 18 november 2003

2* SFS 2003:713�757

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet