SFS 2003:713 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. / SFS 2003:713 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.
030713.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:439) om beskattning,
förtullning och folkbokföring under krig eller
krigsfara m.m.;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:439) om be-

skattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

2

dels att i 10 § ordet ⬝skatteförvaltningens⬝ skall bytas ut mot ⬝Skattever-

kets⬝,

dels att i 12�14 §§ ordet ⬝Riksskatteverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Skattever-

ket⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av
10 § 2001:192
12 § 1999:432
13 § 2001:192
14 § 2001:192.

SFS 2003:713

Utkom från trycket
den 18 november 2003

2* SFS 2003:713�757

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.