SFS 2006:722 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. / SFS 2006:722 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.
060722.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:439) om beskattning,
förtullning och folkbokföring under krig eller
krigsfara m.m.;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:439) om be-

skattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

2

dels att i 10 § ordet ⬝kronofogdemyndigheternas⬝ skall bytas ut mot ⬝Kro-

nofogdemyndighetens⬝,

dels att 13 och 14 §§ skall ha följande lydelse.

13 §

3 Regeringen får överlåta sin befogenhet enligt 9 eller 10 § att meddela

föreskrifter på Skatteverket eller, beträffande utsöknings- och indrivnings-
databasen, Kronofogdemyndigheten eller, beträffande tulldatabasen, Tull-
verket. Regeringen får vidare överlåta sin befogenhet enligt 11 § att meddela
föreskrifter om omprövning på Skatteverket eller, beträffande tullar, Tull-
verket.

14 §

4 Regeringen får överlåta befogenhet som regeringen har enligt de

skatte-, tull-, avgifts- och folkbokföringsförfattningar samt de författningar
om behandling av personuppgifter och andra uppgifter som reglerar förhål-
landen som omfattas av denna lag på Skatteverket eller, beträffande indriv-
ning av fordringar och behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens
verksamhet, Kronofogdemyndigheten eller, beträffande tullar och behand-
ling av uppgifter i Tullverkets verksamhet, Tullverket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av 10 § 2003:713.

3 Senaste lydelse 2003:713.

4 Senaste lydelse 2003:713.

SFS 2006:722

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.