SFS 2006:722 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

060722.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:439) om beskattning,
förtullning och folkbokföring under krig eller
krigsfara m.m.;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:439) om be-

skattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

2

dels att i 10 § ordet ”kronofogdemyndigheternas” skall bytas ut mot ”Kro-

nofogdemyndighetens”,

dels att 13 och 14 §§ skall ha följande lydelse.

13 §

3 Regeringen får överlåta sin befogenhet enligt 9 eller 10 § att meddela

föreskrifter på Skatteverket eller, beträffande utsöknings- och indrivnings-
databasen, Kronofogdemyndigheten eller, beträffande tulldatabasen, Tull-
verket. Regeringen får vidare överlåta sin befogenhet enligt 11 § att meddela
föreskrifter om omprövning på Skatteverket eller, beträffande tullar, Tull-
verket.

14 §

4 Regeringen får överlåta befogenhet som regeringen har enligt de

skatte-, tull-, avgifts- och folkbokföringsförfattningar samt de författningar
om behandling av personuppgifter och andra uppgifter som reglerar förhål-
landen som omfattas av denna lag på Skatteverket eller, beträffande indriv-
ning av fordringar och behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens
verksamhet, Kronofogdemyndigheten eller, beträffande tullar och behand-
ling av uppgifter i Tullverkets verksamhet, Tullverket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av 10 § 2003:713.

3 Senaste lydelse 2003:713.

4 Senaste lydelse 2003:713.

SFS 2006:722

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.