SFS 2000:996 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. / SFS 2000:996 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.
000996.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:439) om beskattning,
förtullning och folkbokföring under krig eller
krigsfara m.m.;

utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1995:439) om beskatt-

ning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. skall ha
följande lydelse.

2 §

2

Vad som föreskrivs i 6�8 §§ om skatter och tullar gäller även för av-

gifter som avses i

1. socialavgiftslagen (2000:980),
2. 1 kap. 1 § första stycket 1 lagen (1984:151) om punktskatter och pris-

regleringsavgifter,

3. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och
4. lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Saldén Enerus
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32.

2

Senaste lydelse 1997:949.

SFS 2000:996

Utkom från trycket
den 5 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet