SFS 2000:996 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. / SFS 2000:996 Lag om ändring i lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.
000996.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:439) om beskattning,
förtullning och folkbokföring under krig eller
krigsfara m.m.;

utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1995:439) om beskatt-

ning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. skall ha
följande lydelse.

2 §

2

Vad som föreskrivs i 6�8 §§ om skatter och tullar gäller även för av-

gifter som avses i

1. socialavgiftslagen (2000:980),
2. 1 kap. 1 § första stycket 1 lagen (1984:151) om punktskatter och pris-

regleringsavgifter,

3. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift och
4. lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Saldén Enerus
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32.

2

Senaste lydelse 1997:949.

SFS 2000:996

Utkom från trycket
den 5 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.