SFS 1998:1702 Lag om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1998:1702) om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar / SFS 1998:1702 Lag om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar
981702.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om inspektioner enligt Förenta nationernas fördrag
om fullständigt förbud mot kärnsprängningar;

utfärdad den 17 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Denna lag gäller sådana inspektioner som avses i Förenta nationernas

fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar och som företas på en
plats under svensk jurisdiktion.

2 §

Om en inspektion enligt fördraget aktualiseras skall regeringen fatta

beslut om inspektionens genomförande och närmare ange vilka åtgärder som
får vidtas enligt 4 §. Regeringen skall utse en myndighet som skall närvara
vid inspektionen och bistå en inspektionsgrupp.

Om en inspektion kan komma att röra en enskilds rätt skall den enskilde

ges tillfälle att yttra sig innan regeringen fattar beslut om inspektionens ge-
nomförande. Den enskilde behöver dock inte höras, om den tid som står till
förfogande inte medger det eller om ett hörande allvarligt skulle försvåra in-
spektionens genomförande.

3 §

Den myndighet som regeringen utsett att närvara vid inspektionen får

besluta i frågor som avser verkställighet av regeringens beslut. Myndigheten
skall hänskjuta frågor av särskild vikt till regeringen. En enskild har rätt att
få en fråga som rör hans rätt hänskjuten till regeringen.

4 §

En inspektion får innefatta

1. att en internationell inspektionsgrupp och observatörer tillsammans

med representanter för en svensk myndighet ges tillträde till områden, an-
läggningar eller byggnader som inte utgör bostad,

2. att inspektionsgruppen tillåts att ta med sig och använda mätapparatur

och annan teknisk utrustning för samla in och registrera uppgifter,

3. att mätningar utförs, att prover tas från marken och under marken samt

att borrningar görs,

4. att överflygningar görs för att fotografera eller filma ett avgränsat om-

råde, och

5. att prover och uppgifter förs ut ur landet av inspektionsgruppen för un-

dersökning och analys.

1

Prop. 1997/98:174, bet. 1998/99:UU4, rskr. 1998/99:25.

SFS 1998:1702

Utkom från trycket
den 29 december 1998

background image

2

SFS 1998:1702

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

5 §

Polismyndighet skall på begäran av regeringen eller av den myndighet

som avses i 2 § första stycket lämna det biträde som kan behövas för att ett
beslut enligt denna lag skall kunna verkställas.

6 §

Vid tillämpningen av denna lag skall särskilt beaktas intresset av att

skydda uppgifter av betydelse för rikets säkerhet samt företagshemligheter.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

PIERRE SCHORI
(Utrikesdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.