SFS 2014:774 Lag om ändring i lagen (1998:1705) om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1998:1705) om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring / SFS 2014:774 Lag om ändring i lagen (1998:1705) om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring
140774.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1705) om inspektioner
enligt konventionen om förbud mot användning,
lagring, produktion och överföring av
antipersonella minor (truppminor) samt om deras
förstöring;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § lagen (1998:1705) om inspek-

tioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion
och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring
ska ha följande lydelse.

5 §

Polismyndigheten ska på begäran av regeringen eller av den myndighet

som avses i 2 § första stycket lämna det biträde som kan behövas för att ett
beslut enligt denna lag ska kunna verkställas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:774

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.