SFS 1998:1705 Lag om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1998:1705) om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring / SFS 1998:1705 Lag om inspektioner enligt konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring
981705.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om inspektioner enligt konventionen om förbud
mot användning, lagring, produktion och
överföring av antipersonella minor (truppminor)
samt om deras förstöring;

utfärdad den 17 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Denna lag gäller sådana inspektioner som avses i konventionen den 18

september 1997 om förbud mot användning, lagring, produktion och överfö-
ring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring och som
företas på en plats under svensk jurisdiktion.

2 §

Om en inspektion enligt konventionen aktualiseras skall regeringen

fatta beslut om inspektionens genomförande och närmare ange vilka åtgär-
der som får vidtas enligt 4 §. Regeringen skall utse en myndighet som skall
närvara vid inspektionen och bistå en undersökningsdelegation.

Om en inspektion kan komma att röra en enskilds rätt skall den enskilde

ges tillfälle att yttra sig innan regeringen fattar beslut om inspektionens ge-
nomförande. Den enskilde behöver dock inte höras, om den tid som står till
förfogande inte medger det eller om ett hörande allvarligt skulle försvåra in-
spektionens genomförande.

3 §

Den myndighet som regeringen utsett att närvara vid inspektionen får

besluta i frågor som avser verkställighet av regeringens beslut. Myndigheten
skall hänskjuta frågor av särskild vikt till regeringen. En enskild har rätt att
få en fråga som rör hans rätt hänskjuten till regeringen.

4 §

En inspektion får innefatta

1. att en undersökningsdelegation tillsammans med representanter för en

svensk myndighet ges tillträde till områden, anläggningar eller byggnader
som inte utgör bostad, och

2. att undersökningsdelegationen tillåts att ta med sig och använda teknisk

utrustning för att samla in och registrera uppgifter.

1

Prop. 1997/98:175, bet. 1998/99:UU4, rskr. 1998/99:25.

SFS 1998:1705

Utkom från trycket
den 29 december 1998

background image

2

SFS 1998:1705

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

5 §

Polismyndighet skall på begäran av regeringen eller av den myndighet

som avses i 2 § första stycket lämna det biträde som kan behövas för att ett
beslut enligt denna lag skall kunna verkställas.

6 §

Vid tillämpningen av denna lag skall särskilt beaktas intresset av att

skydda uppgifter av betydelse för rikets säkerhet samt företagshemligheter.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

PIERRE SCHORI
(Utrikesdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.