SFS 2009:614 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

090614.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:620) om
belastningsregister;

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 6 §§ lagen (1998:620) om

belastningsregister ska ha följande lydelse.

2 §

2

Belastningsregistret ska föras för att ge information om sådana belast-

ningsuppgifter som behövs i verksamhet hos

1. polismyndigheter, Skatteverket, Tullverket och Kustbevakningen för

att förebygga, upptäcka och utreda brott,

2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal samt för ut-

färdande av strafföreläggande,

3. allmänna domstolar för straffmätning och val av påföljd och
4. polismyndigheter och andra myndigheter vid sådan lämplighetspröv-

ning, tillståndsprövning eller annan prövning som anges i författning.

Registret får användas också för att till enskild lämna uppgifter som är av

särskild betydelse i dennes verksamhet.

6 §

3

Personuppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern eller Datainspektionen för

deras tillsynsverksamhet,

2. polismyndighet, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, åklagar-

myndighet eller allmän domstol för verksamhet som avses i 2 § första
stycket 1–3,

3. förvaltningsdomstol för prövning enligt 2 § första stycket 4 eller
4. myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa slag av ären-

den föreskriver det eller för ett särskilt fall ger tillstånd till det.

Regeringen får föreskriva att en myndighet som avses i första stycket får

ha direktåtkomst till registret.

1 Prop. 2008/09:152, bet. 2008/09:FöU9, rskr. 2008/09:256.

2 Senaste lydelse 1999:91.

3 Senaste lydelse 1999:91.

SFS 2009:614

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:614

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.