SFS 2011:492 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1998:620) om belastningsregister / SFS 2011:492 Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
110492.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:620) om
belastningsregister;

utfärdad den 12 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3, 16 och 17 §§ lagen (1998:620)

om belastningsregister ska ha följande lydelse.

3 §

2

Registret ska innehålla uppgifter om den som

1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordnings-

bot har ålagts påföljd för brott,

2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,
3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från på-

följd,

4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller

17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har åta-
lats för brott, eller

5. har meddelats kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud

eller tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrotts-
arrangemang, dock inte tillträdesförbud enligt 9 a § i den sistnämnda lagen.

16 §

3

En uppgift i registret ska gallras

1. om en överrätt genom dom eller beslut frikänt den registrerade för den

åtalade gärningen,

2. om en domstol efter resning har meddelat dom eller beslut som avses i

1,

3. om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot

har undanröjts,

4. om överrätt har upphävt ett beslut om förvandlingsstraff för böter,
5. om åklagares beslut att meddela åtalsunderlåtelse har återkallats,
6. om kontaktförbud eller tillträdesförbud har upphävts, eller
7. när den registrerade har avlidit.

1 Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236.

2 Senaste lydelse 2009:102.

3 Senaste lydelse 2005:322.

SFS 2011:492

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

2

SFS 2011:492

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

17 §

4

Utöver vad som följer av 16 § ska uppgifter om

1. fängelse- eller förvandlingsstraff för böter gallras tio år efter frigiv-

ningen,

2. fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihetsberö-

vande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats gallras
tio år efter domen eller beslutet,

3. fängelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap. 8 eller 9 § brottsbalken

eller förvandlingsstraff för böter som har fallit bort enligt 18 eller 21 § bötes-
verkställighetslagen (1979:189) gallras fem år efter det att straffet föll bort,

4. skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras
a) tio år efter domen eller beslutet, eller
b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var

under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

5. sluten ungdomsvård gallras tio år efter det att påföljden helt verkställts,
6. ungdomsvård eller överlämnande till vård enligt lagen (1988:870) om

vård av missbrukare i vissa fall gallras

a) tio år efter domen eller beslutet, eller
b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var

under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

7. överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras tio år efter utskrivningen,
8. ungdomstjänst gallras
a) tio år efter domen eller beslutet, eller
b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var

under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

9. böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av straffö-

reläggandet eller föreläggandet av ordningsbot,

10. att någon enligt 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd

gallras

a) tio år efter domen eller beslutet, eller
b) fem år efter domen eller beslutet, om uppgiften avser en person som var

under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten,

11. åklagares beslut att inte åtala för brott gallras
a) tio år efter beslutet, eller
b) tre år efter beslutet, om uppgiften avser en person som var under 18 år

vid tidpunkten för brottet,

12. beslut om kontaktförbud gallras tio år efter beslutet, och
13. beslut om tillträdesförbud gallras fem år efter beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:540.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.