SFS 2008:1404 Lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor / SFS 2008:1404 Lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
081404.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor;

utfärdad den 18 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 15 och 25 §§ lagen (1999:381) om

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie-
olyckor ska ha följande lydelse.

15 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, länsstyrelsen och

kommunerna (tillsynsmyndigheterna) ska, i enlighet med vad regeringen be-
stämmer, ha tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen följs.

Länsstyrelsen och kommunerna ska ha tillsyn över verksamhet som om-

fattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken i enlighet med den ansvarsfördel-
ning för tillsynen av miljöfarlig verksamhet som följer av miljöbalken. Till-
synsmyndigheterna ska samordna tillsynen med den tillsyn som sker enligt
miljöbalken.

För verksamhet som inte omfattas av andra stycket ska länsstyrelsen vara

tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen får överlåta åt en kommun att ha tillsynen
om kommunen gjort framställning om det.

25 §

En kommuns beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen. Beslut som
fattats av länsstyrelsen eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
får överklagas hos miljödomstol enligt 20 kap. 2 § andra stycket miljöbal-
ken.

Beslut om tillsynsprogram får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FöU1, rskr. 2008/09:119.

SFS 2008:1404

Utkom från trycket
den 30 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.