SFS 2015:233 Lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor / SFS 2015:233 Lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
150233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LCKJLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LCKJLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LCKJMM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:LCKJLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:LCKJLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LCKJLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:14px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:12px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:LCKJLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:LCKJMM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:LCKJLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:LCKJLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:LCKJLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:LCKJMM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:LCKJLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:LCKJLL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:LCKJMM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:7px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:12px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LCKJLK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1999:381) om �tg�rder f�r att <br/>f�rebygga och begr�nsa f�ljderna av allvarliga <br/>kemikalieolyckor;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 april 2015.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (1999:381) om �tg�r-</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">der f�r att f�rebygga och begr�nsa f�ljderna av allvarliga kemikalieolyckor</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 11 och 1617 �� ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att 24, 7, 8, 10, 1215, 18 och 25 �� och rubrikerna n�rmast f�re 2,</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">12 och 13 �� ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras fyra nya paragrafer, 12 a �, 13 a �, 14 a � och</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">18 a �, och n�rmast f�re 12 a och 18 a �� nya rubriker av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Uttryck i lagen</b></p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna lag anv�nds f�ljande uttryck med nedan angiven betydelse.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Allvarlig kemikalieolycka</i>:<i> </i>olycka med ett eller flera farliga �mnen inblan-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">dade, t.ex. utsl�pp, brand eller en<i> </i>explosion, som orsakas av okontrollerade<br/>h�ndelsef�rlopp i samband med driften vid en verksamhet som omfattas av<br/>denna lag, och som medf�r omedelbar eller f�rdr�jd, allvarlig fara f�r m�n-<br/>niskors h�lsa eller milj�n, inom eller utanf�r verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Farliga �mnen</i>: �mnen och blandningar som regeringen har meddelat f�re-</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">skrifter om<i> </i>och som f�rekommer som r�vara eller som produkter, biproduk-<br/>ter, restprodukter och mellanprodukter, inbegripet s�dana �mnen som rimli-<br/>gen kan bildas vid en olycka.</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Verksamhet</i>: hela det omr�de som st�r under en verksamhetsut�vares led-</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ning eller kontroll eller flera verksamhetsut�vares gemensamma ledning eller<br/>kontroll och d�r det finns farliga �mnen vid en eller flera anl�ggningar, inbe-<br/>gripet s�v�l det geografiska omr�det som gemensamma eller d�rtill h�rande<br/>infrastrukturer eller aktiviteter.</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Anl�ggning</i>: teknisk enhet inom en verksamhet<i>,</i> antingen ovanf�r eller un-</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">der markniv�,<i> </i>d�r farliga �mnen tillverkas, anv�nds, hanteras eller f�rvaras.<br/>Detta inbegriper all utrustning, alla konstruktioner, ledningar, maskiner, verk-<br/>tyg, enskilda industrij�rnv�gssp�r, lastkajer, bryggor, pirar, magasin eller lik-<br/>nande anordningar, flytande eller fasta, som �r n�dv�ndiga f�r anl�ggningens<br/>drift.</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2014/15:60, bet. 2014/15:F�U8, rskr. 2014/15:168.</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om �tg�r-<br/>der f�r att f�rebygga och begr�nsa faran f�r allvarliga olycksh�ndelser d�r farliga �m-<br/>nen ing�r och om �ndring och senare upph�vning av r�dets direktiv 96/82/EG, i den ur-<br/>sprungliga lydelsen.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2015:233</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft113">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 maj 2015</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2015:233</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Verksamhetsut�vare</i>: varje fysisk eller juridisk person som driver eller</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">innehar en verksamhet eller anl�ggning eller som p� annat s�tt har r�tt att fatta<br/>avg�rande ekonomiska eller andra<i> </i>beslut<i> </i>om verksamhetens eller anl�ggning-<br/>ens tekniska drift. Om flera verksamheter med en gemensam �gare �r sam-<br/>lokaliserade, ska<i> </i>dessa anses som en enda verksamhet och den gemensamma<br/>�garen som verksamhetsut�vare.</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>Lager</i>: f�rekomst av en viss m�ngd farliga �mnen f�r magasinering, f�rva-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ring eller lagerh�llning.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag till�mpas p� verksamheter d�r vissa<i> </i>farliga �mnen f�rekom-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">mer. Verksamheterna tillh�r en l�gre eller h�gre kravniv�, beroende p� vilka<br/>farliga �mnen som avses och i vilken m�ngd de f�rekommer. Regeringen f�r<br/>meddela f�reskrifter om vilka farliga �mnen som avses och vilka m�ngder av<br/>dessa som kr�vs f�r att en verksamhet ska tillh�ra den l�gre eller h�gre krav-<br/>niv�n.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Med f�rekomst av farliga �mnen avses den faktiska eller f�rv�ntade f�re-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">komsten av s�dana �mnen i en verksamhet eller den f�rekomst av s�dana �m-<br/>nen som rimligtvis kan f�rv�ntas uppst� vid en okontrollerad process eller vid<br/>en okontrollerad reaktion i ett lager.</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:401px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft24">3</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft20">Lagen till�mpas inte p� </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27">1. faror som har samband med joniserande str�lning<i> </i>som utg�r fr�n �mnen,<br/>2. s�dan hantering av farliga �mnen som omfattas av lagen (2006:263) om</p> <p style="position:absolute;top:453px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">transport av farligt gods<i> </i>och som sker utanf�r verksamheten<i>,</i></p> <p style="position:absolute;top:470px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. transport av farliga �mnen som sker som bulklast i fartyg n�r transporten</p> <p style="position:absolute;top:488px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">sker i fartygets fasta tankar, eller farliga �mnen som anv�nds som drivmedel i<br/>fartyg, utanf�r de verksamheter som omfattas av denna lag,</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">4. transport av farliga �mnen i r�rledningar utanf�r de verksamheter som</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">omfattas av denna lag, eller</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. milit�r verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:592px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r verksamhet som omfattas av denna lag ska verksamhetsut�varen ge</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">in en skriftlig anm�lan till l�nsstyrelsen i det l�n d�r verksamheten ligger.</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En anm�lningspliktig verksamhet f�r p�b�rjas tidigast sex veckor efter det</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">att anm�lan har gjorts, om inte l�nsstyrelsen beslutar n�got annat.</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Om verksamheten omfattas av tillst�ndsplikt enligt milj�balken f�r rege-</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ringen meddela f�reskrifter om begr�nsningar av anm�lningsskyldigheten.</p> <p style="position:absolute;top:714px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:714px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Verksamhetsut�varen ska<i> </i>utarbeta ett handlingsprogram f�r hur allvar-</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">liga kemikalieolyckor ska f�rebyggas. Handlingsprogrammet ska genomf�ras<br/>genom ett s�kerhetsledningssystem.</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Handlingsprogrammet ska ges in till l�nsstyrelsen i det l�n d�r verksamhe-</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ten ligger.</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:818px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r verksamheter som tillh�r den h�gre kravniv�n ska en s�kerhetsrap-</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">port uppr�ttas.</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">S�kerhetsrapporten ska ges in till l�nsstyrelsen i det l�n d�r verksamheten</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ligger.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">3 Senaste lydelse 2006:266.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2015:233</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Plan f�r interna r�ddningsinsatser</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:75px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft33">4</p> <p style="position:absolute;top:77px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft30">Verksamhetsut�vare vars verksamhet tillh�r den h�gre kravniv�n ska</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">i samr�d med kommunen och de anst�llda samt annan personal som kan p�-<br/>verka s�kerheten uppr�tta en intern plan f�r r�ddningsinsatser. Planen ska ges<br/>in till l�nsstyrelsen i det l�n d�r verksamheten ligger.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Vissa bemyndiganden</b></p> <p style="position:absolute;top:199px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:199px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">dela f�reskrifter om vad de dokument som anges i 7, 8, 10 och 12 �� ska inne-<br/>h�lla, n�r de ska uppdateras samt n�r och p� vilket s�tt de ska ges in till l�ns-<br/>styrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r ocks� med-</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">dela f�reskrifter om vilka �tg�rder en verksamhetsut�vare ska vidta i anslut-<br/>ning till den interna planen f�r r�ddningsinsatser.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>P�verkan fr�n omgivningen</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">I s�kerhetsarbetet ska verksamhetsut�varen, ut�ver f�rh�llandena vid</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">den egna verksamheten, �ven ta h�nsyn till andra faktorer i omgivningen som<br/>kan p�verka s�kerheten. N�rheten till annan verksamhet som omfattas av la-<br/>gen ska s�rskilt beaktas.</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Vid utredningen av om det finns faktorer som avses i f�rsta stycket ska</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">verksamhetsut�varen samr�da med statliga och kommunala myndigheter, or-<br/>ganisationer och enskilda som kan ha intresse i saken. Om det beh�vs f�r ut-<br/>redningen, f�r verksamhetsut�varen beg�ra hj�lp fr�n tillsynsmyndigheten<br/>enligt 21 �.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Dessa faktorer och �tg�rder ska<i> </i>redovisas i anm�lan och i s�kerhetsrappor-</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ten.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">f�reskrifter om hur samr�d enligt andra stycket ska ske och om undantag fr�n<br/>samr�dsskyldigheten.</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:634px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft30">Om utredningen enligt 13 � visar att tv� eller flera verksamheter kan</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">p�verka varandra ska de ber�rda verksamhetsut�varna utbyta l�mplig infor-<br/>mation f�r att kunna beakta arten och omfattningen av den sammanlagda<br/>faran f�r en allvarlig kemikalieolycka i sina handlingsprogram, s�kerhetsled-<br/>ningssystem, s�kerhetsrapporter och interna planer f�r r�ddningsinsatser.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">De verksamhetsut�vare som omfattas av f�rsta stycket ska gemensamt ta</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">fram informationen och l�mna den till den kommun eller de kommuner d�r<br/>verksamheterna ligger.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:790px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Den kommun d�r en verksamhet ligger ska se till att allm�nheten f�r</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">tillg�ng till aktuell information om de verksamheter som omfattas av denna<br/>lag.</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r verksamheter som tillh�r den h�gre kravniv�n ska informationen ocks�</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">inneh�lla uppgift om vilka s�kerhets�tg�rder som ska vidtas och hur de perso-</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft35">4 Senaste lydelse 2005:349.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2015:233</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft42">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2015</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">ner som l�per risk att p�verkas ska handla vid en olycka. Detta g�ller �ven i<br/>f�rh�llande till personer i en annan kommun.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Verksamhetsut�varen ska svara f�r kostnaderna f�r den information som</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ska l�mnas.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>14 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:138px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">dela f�reskrifter om den information som ska l�mnas enligt 13 a och 14 ��<br/>och om hur den ska spridas.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:205px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft42">5</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft40">Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap och l�nsstyrelsen (till-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">synsmyndigheterna) ska ha tillsyn �ver att denna lag och f�reskrifter som har<br/>meddelats med st�d av lagen f�ljs.</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">f�reskrifter om tillsyn enligt denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">L�nsstyrelsen ska besluta om en tillsynsplan f�r de verksamheter som</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">omfattas av denna lag. Utifr�n tillsynsplanen ska l�nsstyrelsen utarbeta ett<br/>tillsynsprogram f�r varje verksamhet<i>.</i></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44"><i>Avgifter f�r tillsyn</i></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>18 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">dela f�reskrifter om avgift f�r myndigheters kostnader f�r tillsyn enligt denna<br/>lag.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att en myndighet f�r besluta att</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">dess beslut om att ta ut avgifter enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som<br/>har meddelats med st�d av denna lag ska g�lla omedelbart<i>.</i></p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:536px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft42">6</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft40">Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskaps eller l�nsstyrelsens</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft47">beslut enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av<br/>lagen f�r �verklagas till mark- och milj�domstol<i> </i>enligt<i> </i>21 kap. 1 � andra<br/>stycket milj�balken.</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Beslut om tillsynsplan och tillsynsprogram f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2015.</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft47">Helena Swenz�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">5 Senaste lydelse 2008:1404. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket tas bort.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft45">6 Senaste lydelse 2010:939.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1999:381) om �tg�rder f�r att
f�rebygga och begr�nsa f�ljderna av allvarliga
kemikalieolyckor;

utf�rdad den 23 april 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 i fr�ga om lagen (1999:381) om �tg�r-

der f�r att f�rebygga och begr�nsa f�ljderna av allvarliga kemikalieolyckor

dels att 11 och 1617 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att 24, 7, 8, 10, 1215, 18 och 25 �� och rubrikerna n�rmast f�re 2,

12 och 13 �� ska ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen ska inf�ras fyra nya paragrafer, 12 a �, 13 a �, 14 a � och

18 a �, och n�rmast f�re 12 a och 18 a �� nya rubriker av f�ljande lydelse.

Uttryck i lagen

2 �

I denna lag anv�nds f�ljande uttryck med nedan angiven betydelse.

Allvarlig kemikalieolycka: olycka med ett eller flera farliga �mnen inblan-

dade, t.ex. utsl�pp, brand eller en explosion, som orsakas av okontrollerade
h�ndelsef�rlopp i samband med driften vid en verksamhet som omfattas av
denna lag, och som medf�r omedelbar eller f�rdr�jd, allvarlig fara f�r m�n-
niskors h�lsa eller milj�n, inom eller utanf�r verksamheten.

Farliga �mnen: �mnen och blandningar som regeringen har meddelat f�re-

skrifter om och som f�rekommer som r�vara eller som produkter, biproduk-
ter, restprodukter och mellanprodukter, inbegripet s�dana �mnen som rimli-
gen kan bildas vid en olycka.

Verksamhet: hela det omr�de som st�r under en verksamhetsut�vares led-

ning eller kontroll eller flera verksamhetsut�vares gemensamma ledning eller
kontroll och d�r det finns farliga �mnen vid en eller flera anl�ggningar, inbe-
gripet s�v�l det geografiska omr�det som gemensamma eller d�rtill h�rande
infrastrukturer eller aktiviteter.

Anl�ggning: teknisk enhet inom en verksamhet, antingen ovanf�r eller un-

der markniv�, d�r farliga �mnen tillverkas, anv�nds, hanteras eller f�rvaras.
Detta inbegriper all utrustning, alla konstruktioner, ledningar, maskiner, verk-
tyg, enskilda industrij�rnv�gssp�r, lastkajer, bryggor, pirar, magasin eller lik-
nande anordningar, flytande eller fasta, som �r n�dv�ndiga f�r anl�ggningens
drift.

1 Prop. 2014/15:60, bet. 2014/15:F�U8, rskr. 2014/15:168.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om �tg�r-
der f�r att f�rebygga och begr�nsa faran f�r allvarliga olycksh�ndelser d�r farliga �m-
nen ing�r och om �ndring och senare upph�vning av r�dets direktiv 96/82/EG, i den ur-
sprungliga lydelsen.

SFS 2015:233

Utkom fr�n trycket
den 6 maj 2015

background image

2

SFS 2015:233

Verksamhetsut�vare: varje fysisk eller juridisk person som driver eller

innehar en verksamhet eller anl�ggning eller som p� annat s�tt har r�tt att fatta
avg�rande ekonomiska eller andra beslut om verksamhetens eller anl�ggning-
ens tekniska drift. Om flera verksamheter med en gemensam �gare �r sam-
lokaliserade, ska dessa anses som en enda verksamhet och den gemensamma
�garen som verksamhetsut�vare.

Lager: f�rekomst av en viss m�ngd farliga �mnen f�r magasinering, f�rva-

ring eller lagerh�llning.

3 �

Denna lag till�mpas p� verksamheter d�r vissa farliga �mnen f�rekom-

mer. Verksamheterna tillh�r en l�gre eller h�gre kravniv�, beroende p� vilka
farliga �mnen som avses och i vilken m�ngd de f�rekommer. Regeringen f�r
meddela f�reskrifter om vilka farliga �mnen som avses och vilka m�ngder av
dessa som kr�vs f�r att en verksamhet ska tillh�ra den l�gre eller h�gre krav-
niv�n.

Med f�rekomst av farliga �mnen avses den faktiska eller f�rv�ntade f�re-

komsten av s�dana �mnen i en verksamhet eller den f�rekomst av s�dana �m-
nen som rimligtvis kan f�rv�ntas uppst� vid en okontrollerad process eller vid
en okontrollerad reaktion i ett lager.

4 �

3

Lagen till�mpas inte p�

1. faror som har samband med joniserande str�lning som utg�r fr�n �mnen,
2. s�dan hantering av farliga �mnen som omfattas av lagen (2006:263) om

transport av farligt gods och som sker utanf�r verksamheten,

3. transport av farliga �mnen som sker som bulklast i fartyg n�r transporten

sker i fartygets fasta tankar, eller farliga �mnen som anv�nds som drivmedel i
fartyg, utanf�r de verksamheter som omfattas av denna lag,

4. transport av farliga �mnen i r�rledningar utanf�r de verksamheter som

omfattas av denna lag, eller

5. milit�r verksamhet.

7 �

F�r verksamhet som omfattas av denna lag ska verksamhetsut�varen ge

in en skriftlig anm�lan till l�nsstyrelsen i det l�n d�r verksamheten ligger.

En anm�lningspliktig verksamhet f�r p�b�rjas tidigast sex veckor efter det

att anm�lan har gjorts, om inte l�nsstyrelsen beslutar n�got annat.

Om verksamheten omfattas av tillst�ndsplikt enligt milj�balken f�r rege-

ringen meddela f�reskrifter om begr�nsningar av anm�lningsskyldigheten.

8 �

Verksamhetsut�varen ska utarbeta ett handlingsprogram f�r hur allvar-

liga kemikalieolyckor ska f�rebyggas. Handlingsprogrammet ska genomf�ras
genom ett s�kerhetsledningssystem.

Handlingsprogrammet ska ges in till l�nsstyrelsen i det l�n d�r verksamhe-

ten ligger.

10 �

F�r verksamheter som tillh�r den h�gre kravniv�n ska en s�kerhetsrap-

port uppr�ttas.

S�kerhetsrapporten ska ges in till l�nsstyrelsen i det l�n d�r verksamheten

ligger.

3 Senaste lydelse 2006:266.

background image

3

SFS 2015:233

Plan f�r interna r�ddningsinsatser

12 �

4

Verksamhetsut�vare vars verksamhet tillh�r den h�gre kravniv�n ska

i samr�d med kommunen och de anst�llda samt annan personal som kan p�-
verka s�kerheten uppr�tta en intern plan f�r r�ddningsinsatser. Planen ska ges
in till l�nsstyrelsen i det l�n d�r verksamheten ligger.

Vissa bemyndiganden

12 a �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om vad de dokument som anges i 7, 8, 10 och 12 �� ska inne-
h�lla, n�r de ska uppdateras samt n�r och p� vilket s�tt de ska ges in till l�ns-
styrelsen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r ocks� med-

dela f�reskrifter om vilka �tg�rder en verksamhetsut�vare ska vidta i anslut-
ning till den interna planen f�r r�ddningsinsatser.

P�verkan fr�n omgivningen

13 �

I s�kerhetsarbetet ska verksamhetsut�varen, ut�ver f�rh�llandena vid

den egna verksamheten, �ven ta h�nsyn till andra faktorer i omgivningen som
kan p�verka s�kerheten. N�rheten till annan verksamhet som omfattas av la-
gen ska s�rskilt beaktas.

Vid utredningen av om det finns faktorer som avses i f�rsta stycket ska

verksamhetsut�varen samr�da med statliga och kommunala myndigheter, or-
ganisationer och enskilda som kan ha intresse i saken. Om det beh�vs f�r ut-
redningen, f�r verksamhetsut�varen beg�ra hj�lp fr�n tillsynsmyndigheten
enligt 21 �.

Dessa faktorer och �tg�rder ska redovisas i anm�lan och i s�kerhetsrappor-

ten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om hur samr�d enligt andra stycket ska ske och om undantag fr�n
samr�dsskyldigheten.

13 a �

Om utredningen enligt 13 � visar att tv� eller flera verksamheter kan

p�verka varandra ska de ber�rda verksamhetsut�varna utbyta l�mplig infor-
mation f�r att kunna beakta arten och omfattningen av den sammanlagda
faran f�r en allvarlig kemikalieolycka i sina handlingsprogram, s�kerhetsled-
ningssystem, s�kerhetsrapporter och interna planer f�r r�ddningsinsatser.

De verksamhetsut�vare som omfattas av f�rsta stycket ska gemensamt ta

fram informationen och l�mna den till den kommun eller de kommuner d�r
verksamheterna ligger.

14 �

Den kommun d�r en verksamhet ligger ska se till att allm�nheten f�r

tillg�ng till aktuell information om de verksamheter som omfattas av denna
lag.

F�r verksamheter som tillh�r den h�gre kravniv�n ska informationen ocks�

inneh�lla uppgift om vilka s�kerhets�tg�rder som ska vidtas och hur de perso-

4 Senaste lydelse 2005:349.

background image

4

SFS 2015:233

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

ner som l�per risk att p�verkas ska handla vid en olycka. Detta g�ller �ven i
f�rh�llande till personer i en annan kommun.

Verksamhetsut�varen ska svara f�r kostnaderna f�r den information som

ska l�mnas.

14 a �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om den information som ska l�mnas enligt 13 a och 14 ��
och om hur den ska spridas.

15 �

5

Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskap och l�nsstyrelsen (till-

synsmyndigheterna) ska ha tillsyn �ver att denna lag och f�reskrifter som har
meddelats med st�d av lagen f�ljs.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om tillsyn enligt denna lag.

18 �

L�nsstyrelsen ska besluta om en tillsynsplan f�r de verksamheter som

omfattas av denna lag. Utifr�n tillsynsplanen ska l�nsstyrelsen utarbeta ett
tillsynsprogram f�r varje verksamhet.

Avgifter f�r tillsyn

18 a �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-

dela f�reskrifter om avgift f�r myndigheters kostnader f�r tillsyn enligt denna
lag.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att en myndighet f�r besluta att

dess beslut om att ta ut avgifter enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som
har meddelats med st�d av denna lag ska g�lla omedelbart.

25 �

6

Myndigheten f�r samh�llsskydd och beredskaps eller l�nsstyrelsens

beslut enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av
lagen f�r �verklagas till mark- och milj�domstol enligt 21 kap. 1 � andra
stycket milj�balken.

Beslut om tillsynsplan och tillsynsprogram f�r inte �verklagas.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2015.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenz�n
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:1404. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket tas bort.

6 Senaste lydelse 2010:939.

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.