SFS 2015:233 Lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor / SFS 2015:233 Lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
150233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor;

utfärdad den 23 april 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1999:381) om åtgär-

der för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

dels att 11 och 16�17 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 2�4, 7, 8, 10, 12�15, 18 och 25 §§ och rubrikerna närmast före 2,

12 och 13 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 12 a §, 13 a §, 14 a § och

18 a §, och närmast före 12 a och 18 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

Uttryck i lagen

2 §

I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Allvarlig kemikalieolycka: olycka med ett eller flera farliga ämnen inblan-

dade, t.ex. utsläpp, brand eller en explosion, som orsakas av okontrollerade
händelseförlopp i samband med driften vid en verksamhet som omfattas av
denna lag, och som medför omedelbar eller fördröjd, allvarlig fara för män-
niskors hälsa eller miljön, inom eller utanför verksamheten.

Farliga ämnen: ämnen och blandningar som regeringen har meddelat före-

skrifter om och som förekommer som råvara eller som produkter, biproduk-
ter, restprodukter och mellanprodukter, inbegripet sådana ämnen som rimli-
gen kan bildas vid en olycka.

Verksamhet: hela det område som står under en verksamhetsutövares led-

ning eller kontroll eller flera verksamhetsutövares gemensamma ledning eller
kontroll och där det finns farliga ämnen vid en eller flera anläggningar, inbe-
gripet såväl det geografiska området som gemensamma eller därtill hörande
infrastrukturer eller aktiviteter.

Anläggning: teknisk enhet inom en verksamhet, antingen ovanför eller un-

der marknivå, där farliga ämnen tillverkas, används, hanteras eller förvaras.
Detta inbegriper all utrustning, alla konstruktioner, ledningar, maskiner, verk-
tyg, enskilda industrijärnvägsspår, lastkajer, bryggor, pirar, magasin eller lik-
nande anordningar, flytande eller fasta, som är nödvändiga för anläggningens
drift.

1 Prop. 2014/15:60, bet. 2014/15:FöU8, rskr. 2014/15:168.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgär-
der för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga äm-
nen ingår och om ändring och senare upphävning av rådets direktiv 96/82/EG, i den ur-
sprungliga lydelsen.

SFS 2015:233

Utkom från trycket
den 6 maj 2015

background image

2

SFS 2015:233

Verksamhetsutövare: varje fysisk eller juridisk person som driver eller

innehar en verksamhet eller anläggning eller som på annat sätt har rätt att fatta
avgörande ekonomiska eller andra beslut om verksamhetens eller anläggning-
ens tekniska drift. Om flera verksamheter med en gemensam ägare är sam-
lokaliserade, ska dessa anses som en enda verksamhet och den gemensamma
ägaren som verksamhetsutövare.

Lager: förekomst av en viss mängd farliga ämnen för magasinering, förva-

ring eller lagerhållning.

3 §

Denna lag tillämpas på verksamheter där vissa farliga ämnen förekom-

mer. Verksamheterna tillhör en lägre eller högre kravnivå, beroende på vilka
farliga ämnen som avses och i vilken mängd de förekommer. Regeringen får
meddela föreskrifter om vilka farliga ämnen som avses och vilka mängder av
dessa som krävs för att en verksamhet ska tillhöra den lägre eller högre krav-
nivån.

Med förekomst av farliga ämnen avses den faktiska eller förväntade före-

komsten av sådana ämnen i en verksamhet eller den förekomst av sådana äm-
nen som rimligtvis kan förväntas uppstå vid en okontrollerad process eller vid
en okontrollerad reaktion i ett lager.

4 §

3

Lagen tillämpas inte på

1. faror som har samband med joniserande strålning som utgår från ämnen,
2. sådan hantering av farliga ämnen som omfattas av lagen (2006:263) om

transport av farligt gods och som sker utanför verksamheten,

3. transport av farliga ämnen som sker som bulklast i fartyg när transporten

sker i fartygets fasta tankar, eller farliga ämnen som används som drivmedel i
fartyg, utanför de verksamheter som omfattas av denna lag,

4. transport av farliga ämnen i rörledningar utanför de verksamheter som

omfattas av denna lag, eller

5. militär verksamhet.

7 §

För verksamhet som omfattas av denna lag ska verksamhetsutövaren ge

in en skriftlig anmälan till länsstyrelsen i det län där verksamheten ligger.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det

att anmälan har gjorts, om inte länsstyrelsen beslutar något annat.

Om verksamheten omfattas av tillståndsplikt enligt miljöbalken får rege-

ringen meddela föreskrifter om begränsningar av anmälningsskyldigheten.

8 §

Verksamhetsutövaren ska utarbeta ett handlingsprogram för hur allvar-

liga kemikalieolyckor ska förebyggas. Handlingsprogrammet ska genomföras
genom ett säkerhetsledningssystem.

Handlingsprogrammet ska ges in till länsstyrelsen i det län där verksamhe-

ten ligger.

10 §

För verksamheter som tillhör den högre kravnivån ska en säkerhetsrap-

port upprättas.

Säkerhetsrapporten ska ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten

ligger.

3 Senaste lydelse 2006:266.

background image

3

SFS 2015:233

Plan för interna räddningsinsatser

12 §

4

Verksamhetsutövare vars verksamhet tillhör den högre kravnivån ska

i samråd med kommunen och de anställda samt annan personal som kan på-
verka säkerheten upprätta en intern plan för räddningsinsatser. Planen ska ges
in till länsstyrelsen i det län där verksamheten ligger.

Vissa bemyndiganden

12 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om vad de dokument som anges i 7, 8, 10 och 12 §§ ska inne-
hålla, när de ska uppdateras samt när och på vilket sätt de ska ges in till läns-
styrelsen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också med-

dela föreskrifter om vilka åtgärder en verksamhetsutövare ska vidta i anslut-
ning till den interna planen för räddningsinsatser.

Påverkan från omgivningen

13 §

I säkerhetsarbetet ska verksamhetsutövaren, utöver förhållandena vid

den egna verksamheten, även ta hänsyn till andra faktorer i omgivningen som
kan påverka säkerheten. Närheten till annan verksamhet som omfattas av la-
gen ska särskilt beaktas.

Vid utredningen av om det finns faktorer som avses i första stycket ska

verksamhetsutövaren samråda med statliga och kommunala myndigheter, or-
ganisationer och enskilda som kan ha intresse i saken. Om det behövs för ut-
redningen, får verksamhetsutövaren begära hjälp från tillsynsmyndigheten
enligt 21 §.

Dessa faktorer och åtgärder ska redovisas i anmälan och i säkerhetsrappor-

ten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om hur samråd enligt andra stycket ska ske och om undantag från
samrådsskyldigheten.

13 a §

Om utredningen enligt 13 § visar att två eller flera verksamheter kan

påverka varandra ska de berörda verksamhetsutövarna utbyta lämplig infor-
mation för att kunna beakta arten och omfattningen av den sammanlagda
faran för en allvarlig kemikalieolycka i sina handlingsprogram, säkerhetsled-
ningssystem, säkerhetsrapporter och interna planer för räddningsinsatser.

De verksamhetsutövare som omfattas av första stycket ska gemensamt ta

fram informationen och lämna den till den kommun eller de kommuner där
verksamheterna ligger.

14 §

Den kommun där en verksamhet ligger ska se till att allmänheten får

tillgång till aktuell information om de verksamheter som omfattas av denna
lag.

För verksamheter som tillhör den högre kravnivån ska informationen också

innehålla uppgift om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur de perso-

4 Senaste lydelse 2005:349.

background image

4

SFS 2015:233

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

ner som löper risk att påverkas ska handla vid en olycka. Detta gäller även i
förhållande till personer i en annan kommun.

Verksamhetsutövaren ska svara för kostnaderna för den information som

ska lämnas.

14 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om den information som ska lämnas enligt 13 a och 14 §§
och om hur den ska spridas.

15 §

5

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelsen (till-

synsmyndigheterna) ska ha tillsyn över att denna lag och föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen följs.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om tillsyn enligt denna lag.

18 §

Länsstyrelsen ska besluta om en tillsynsplan för de verksamheter som

omfattas av denna lag. Utifrån tillsynsplanen ska länsstyrelsen utarbeta ett
tillsynsprogram för varje verksamhet.

Avgifter för tillsyn

18 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgift för myndigheters kostnader för tillsyn enligt denna
lag.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet får besluta att

dess beslut om att ta ut avgifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av denna lag ska gälla omedelbart.

25 §

6

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps eller länsstyrelsens

beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen får överklagas till mark- och miljödomstol enligt 21 kap. 1 § andra
stycket miljöbalken.

Beslut om tillsynsplan och tillsynsprogram får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:1404. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

6 Senaste lydelse 2010:939.

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.