SFS 2006:266 Lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor / SFS 2006:266 Lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
060266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor;

utfärdad den 6 april 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1999:381) om åtgärder

för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall
ha följande lydelse.

4 § Lagen tillämpas inte på

1. faror som har samband med joniserande strålning,
2. sådan hantering av farliga ämnen som omfattas av lagen (2006:263) om

transport av farligt gods,

3. transport av farliga ämnen i rörledningar utanför de verksamheter som

omfattas av denna lag, eller

4. militär verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

LENI BJ�RKLUND

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:51, bet. 2005/06:FöU3, rskr. 2005/06:170.

SFS 2006:266

Utkom från trycket
den 20 april 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet