SFS 2006:266 Lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

060266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor;

utfärdad den 6 april 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1999:381) om åtgärder

för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall
ha följande lydelse.

4 § Lagen tillämpas inte på

1. faror som har samband med joniserande strålning,
2. sådan hantering av farliga ämnen som omfattas av lagen (2006:263) om

transport av farligt gods,

3. transport av farliga ämnen i rörledningar utanför de verksamheter som

omfattas av denna lag, eller

4. militär verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:51, bet. 2005/06:FöU3, rskr. 2005/06:170.

SFS 2006:266

Utkom från trycket
den 20 april 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.