SFS 2005:349 Lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

050349.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor;

utfärdad den 12 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 12 § lagen (1999:381) om åtgär-

der för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
skall ha följande lydelse.

12 §

Verksamhetsutövare vars verksamhet omfattas av kravet på säker-

hetsrapport skall i samråd med kommunen och de anställda samt annan per-
sonal som kan påverka säkerheten, upprätta en intern plan för räddnings-
insatser. Denna plan skall fogas till säkerhetsrapporten.

Den interna planen skall förnyas vart tredje år eller när det annars finns

anledning till det. Planen skall lämnas till tillsynsmyndigheten som skall
granska den.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om planens innehåll.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2005.

På regeringens vägnar

LENI BJÖRKLUND

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2004/05:74, bet. 2004/05:FöU9, rskr. 2004/05:228.

2 Jfr rådets direktiv (96/82/EG) av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga
och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (EGT L
010, 14.1.1997, s. 13, Celex 396L0082), ändrat genom rådets och Europaparlamentets
direktiv 2003/105/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s. 97, Celex 32003L0105).

SFS 2005:349

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.