SFS 2010:939 Lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor / SFS 2010:939 Lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
100939.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:381) om åtgär-

der för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

dels att i 9 och 22 §§ ordet ⬝miljödomstol⬝ ska bytas ut mot ordet ⬝mark-

och miljödomstol⬝,

dels att 25 § ska ha följande lydelse.

25 §

2

En kommuns beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen får överklagas hos länsstyrelsen. Beslut som
fattats av länsstyrelsen eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
får överklagas hos mark- och miljödomstol enligt 21 kap. 1 § andra stycket
miljöbalken.

Beslut om tillsynsprogram får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.

2 Senaste lydelse 2008:1404.

SFS 2010:939

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.