SFS 1958:566

580566.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

TNINGSSAMLING

. Nr 566

"Utkom

från trycket den 15 dec. 1958

Nr 566

j

Lag

om ersättning för krigsskada å egendom;

given Stockholms slott den 5 december 1958.

GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

ndes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

förordna som följer.

Om ersättningen

^ §⬢

ör krigsskada å egendom som finnes här i riket skall, i den mån skadan

ottgöres i annan ordning, beredas ersättning av statsmedel enligt grun-

som bestämmas av Konung och riksdag.

ed krigsskada förstås i denna lag skada i följd av krig mellan riket och

mande makt eller mellan främmande makter, så ock skada i följd av

dling som finnes hava ägt samband med sedermera utbrutet krig.

2 §.

Ersättning utgår även för krigsskada, som utom riket tillfogats

) svenskt fartyg eller luftfartyg på resa mellan orter här i riket utan

öpande av utrikes ort och egendom som medföres på resan; samt

) svenskt fartyg under yrkesmässigt bedrivet fiske och egendom som där-

medföres.

3 §⬢

mom. Denna lag äger icke tillämpning på

staten tillhörig egendom, dock att under lagen inbegripas staten till-

utarrenderad jordbruksfastighet och fastighet som innehaves med

rätt eller vattenfallsrätt eller med åborätt eller eljest ständig eller ärftlig

tningsrätt;

kommun eller annan menighet tillhörig egendom, dock att under la-

inbegripas i sådan allmän ägo befintlig utarrenderad jordbruksfastighet

fastighet som innehaves med tomträtt eller med ständig eller ärftlig be-

ingsrätt;

penningar, aktier, obligationer och andra fordringsbevis; samt

) smycken, ädla stenar och äkta pärlor, där ej sådan egendom är före-

. för yrkesmässig verksamhet.

mom. Lagen äger icke heller tillämpning i fråga om fartyg, luftfartyg

er annan egendom i fall, då transportförsäkring mot krigsrisk kan erhållas

ikt lagen den 10 mars 1939 om statlig krigsförsäkring m. m. och med

därav meddelade bestämmelser,

t'

Prop. 1958: B 32; L»U B 12; Rskr B 114.

⬢^587024. Svensk författningssamling 1958, Nr 666

¬

background image

1658

1958

3 mom. Från lagens tillämpning undantagas jämväl utländska fart

luftfartyg samt egendom som medföres ombord, så ock främmande stat

.

liörig egendom.

tp ;

Konungen äger förordna, att från lagens tillämpning skall undantagas afi^

nan utländsk egendom som direkt eller genom förmedling av juridisk péri^i

son helt eller till större delen äges av medborgare eller juridisk person i visk

främmande stat.

^

4 §.

^ .

I fråga om rätt till utfallande ersättningsbelopp skall, där ej nedan annor

lunda stadgas, i tillämpliga delar lända till efterrättelse vad enligt lagen d^ .

8 april 1927 om försäkringsavtal gäller beträffande skadeförsäkring.

^

Avser ersättningen krigsskada å fast egendom eller byggnad som utg

tillbehör till tomträtt eller vattenfallsrätt och besväras egendomen av sö

eller beviljad inteckning för fordran, vare egendomens ägare utan hinder a

inteckningen berättigad att själv uppbära ersättningen, där skadan ej överst

en tiondel av egendomens värde. Var skadan större, skall i tillämpliga del

gälla vad som stadgas i lagen den 8 april 1927 om inteckningshavares rätt ' ^

betalning ur ersättning, som utgår på grund av brandförsäkringsavtal.

Vad i andra stycket sägs om inteckningshavare gälle ock, såvitt angår f

^

egendom, den som för ogulden köpeskilling äger fordran med förmånsr

som avses ill kap. 2 § jordabalken.

^

Utan hinder av bestämmelserna i denna paragraf må såsom villkor f

utbetalning av ersättning föreskrivas att den användes för återuppföran

av byggnad eller därmed jämförlig åtgärd, såframt ej därigenom pant

vares eller annan sakägares säkerhet i väsentlig mån åsidosättes.

sa

[;

5 §.

Har i vederbörlig ordning meddelad föreskrift, vars iakttagande är ä^ kz

att förebygga eller begränsa krigsskada, åsidosatts, må, där ej särskil

skäl föranleda till annat, ersättning för sådan skada åtnjutas endast

och i den mån skadan, efter vad antagas må, skulle hava inträffat även o'

föreskriften blivit iakttagen.

.

Ersättningen må ock jämkas efter vad som prövas skäligt, när någon eljé

genom bristande omsorg om egendomen medverkat till skadan.

6 §.

; ca

Har försäkringsgivare på grund av skadeförsäkring för annat än krig

risk ersatt krigsskada, inträder försäkringsgivaren i den rätt till ersättni ^

som jämlikt denna lag skolat tillkomma den skadelidande.

Statens krigsskadenämnd

I §⬢

..

;

�renden rörande ersättning för krigsskada prövas och avgöras av en f

riket gemensam nämnd (statens krigsskadenämnd). Krigsskadenämnde

beslut må ej överklagas; dock må den, som ej åtnöjes med nämndens bes]

i fråga om vem rätten till ersättning skall tillkomma, väcka talan därom

domstol inom en månad från det han fick del av beslutet.

De bestämmelser som utöver denna lag erfordras om nämndens organis

tion och verksamhet meddelas av Konungen.

8 §.

I krigsskadenämndens beslut rörande ersättning skola deltaga minst

ledamöter, av vilka åtminstone en skall hava utövat domarämbete. �rcnnGii,^

i vilket fordrad ersättning icke �verstiger ettusen kronor och vilket ej' äp .

¬

background image

Nr 666

1659

cipiell betydelse, må dock avgöras av nämndens ordförande eller vice

"rande eller av ordförande å avdelning inom nämnden.

:

9 §.

?ad i rättegångsbalken stadgas angående jäv mot domare och omröstning

'stemål i �verrätt skall i tillämpliga delar gälla med avsende på krigs-

denämnden.

10 §.

Konungen äger förordna om inrättande av ett rådgivande organ med upp-

t att avgiva utlåtanden i frågor huruvida viss skada är att anse såsom

gsskada så ock i sådana frågor om försäkringsgivares ansvarighet, som

samband därmed.

Förfarandet i krigsskadeärenden

\

11 §.

en som vill begära ersättning för krigsskada skall inom tre månader

r erhållen kännedom om skadan anmäla skadan hos krigsskadenämnden

r den som nämnden anvisar. �ro flera som vilja bevaka rätt till ersätt-

g, är tillfyllest att någon av dem anmäler skadan. Sker ej anmälan inom

gda tid, bortfaller rätten till ersättning, om ej underlåtenheten kan anses

äktlig.

id anmälan skall, såvitt möjligt, fogas av trovärdiga personer bestyrkt

ogörelse för den skadade egendomens beskaffenhet före skadan samt ska-

s uppkomst, art och omfattning.

örsäkringsgivare som vill begagna sig av sin rätt enligt 6 § skall göra

ålan därom hos krigsskadenämnden inom tre månader från det han

äv ersättningen eller från den senare tidpunkt, då han erhöll kännedom

de omständigheter på vilka hans rätt grundas.

12 §.

rigsskadenämnden skall sörja för erforderlig utredning och värdering

.skadan.

�r skadan ringa, må särskild värdering underlåtas, om utredningen än-

k kan anses tillfyllest.

13 §.

ärdering skall verkställas av en eller flera värderingsmän som krigs-

.denämnden utser och ske i enlighet med anvisningar som Konungen

er, e fter Konungens bemyndigande, nämnden meddelar,

tlåtande över värderingen skall utan dröjsmål tillställas nämnden. Det

1 på lämpligt sätt delgivas envar som anmält skadan eller eljest i an­

ing därav framställt anspråk hos nämnden.

14 §.

en som är missnöjd med verkställd värdering äger inom tid som krigs-

enämnden bestämmer inkomma med påminnelser och den ytterligare

dning som han vill åberopa.

ämnden är oförhindrad att föranstalta om ny värdering.

15 §.

* 1 utredning i ärende angående ersättning för krigsskada må vid allmän

errätt höras vittnen och sakkunniga. Genom rättens försorg skall sak-

som hos krigsskadenämnden framställt anspråk i anledning av skadan

till förhöret samt underrättelse härom tillställas nämnden.

¬

background image

1660

1958

16 §.

é

Ersättning för krigsskada utbetalas av krigskadenämnden.

⬢ ,

17 §.

Finner krigsskadenämnden att beslut, varigenom ersättning helt

delvis vägrats, blivit oriktigt till följd av nämndens förbiseende eller ofull

ständig utredning eller av annan anledning, äger nämnden upptaga ären

till förnyad prövning.

18 §.

För belopp som krigsskadenämnden utbetalat i ersättning för krigsskada

inträder nämnden i den rätt till ersättning, som den skadelidande må hava

mot annan.

Särskilda bestämmelser

19 §.

Det åligger svenskt försäkringsbolag och utländsk försäkringsanstalt med

rätt att driva försäkringsrörelse här i riket att på sätt och i den utsträck­

ning krigsskadenämnden beslutar och mot ersättning, som Konungen be­

stämmer, biträda nämnden i dess verksamhet.

20 §.

;;

Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas av Konu

en eller, efter Konungens bemyndigande, av krigsskadenämnden.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddela

uppgift utkommit av trycket i Svensk författningssamling.

Genom denna lag upphäves lagen den 21 juni 1940 (nr 540) om krigssk

deersättning.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytterme

%'isso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungk '

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 5 december 1958.

GUSTAF ADOLF

⬢⬢a

⬢ Bd

(L.S.)

,

,

(Handelsdepartementet)

GUNNAR L ANGE

Q

Nr 566, Va ar k. Stockholm 1958. Kungl. Boktryckeriet, P, A. Norstedt & Soncr

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.