SFS 2018:325 Lag om ändring i lagen (1999:889) om registrering av krigsskada på egendom

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1999:889) om registrering av krigsskada på egendom / SFS 2018:325 Lag om ändring i lagen (1999:889) om registrering av krigsskada på egendom
SFS2018-325.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:889) om registrering av

krigsskada på egendom

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1999:889) om registrering
av krigsskada på egendom ska ha följande lydelse.

1 § För det ändamål som anges i 3 § ska det föras ett för hela landet gemen-
samt register (krigsskaderegistret). Registret får föras med hjälp av automa-
tisk databehandling.

�renden om registrering ska handläggas av Finansinspektionen, som också

är personuppgiftsansvarig.

Närmare föreskrifter om vilka uppgifter registret ska innehålla meddelas

av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246.

SFS

2018:325

Publicerad
den

3 maj 2018

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.