SFS 2018:325 Lag om ändring i lagen (1999:889) om registrering av krigsskada på egendom

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1999:889) om registrering av krigsskada på egendom / SFS 2018:325 Lag om ändring i lagen (1999:889) om registrering av krigsskada på egendom
SFS2018-325.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:889) om registrering av

krigsskada på egendom

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1999:889) om registrering
av krigsskada på egendom ska ha följande lydelse.

1 § För det ändamål som anges i 3 § ska det föras ett för hela landet gemen-
samt register (krigsskaderegistret). Registret får föras med hjälp av automa-
tisk databehandling.

�renden om registrering ska handläggas av Finansinspektionen, som också

är personuppgiftsansvarig.

Närmare föreskrifter om vilka uppgifter registret ska innehålla meddelas

av regeringen.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246.

SFS

2018:325

Publicerad
den

3 maj 2018

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet