SFS 1997:310 Lag om ändring i lagen (1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1999:889) om registrering av krigsskada på egendom / SFS 1997:310 Lag om ändring i lagen (1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom
SFS 1997_310 Lag om ändring i lagen (1958_566) om ersättning för krigsskada å egendom

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:310
Utkom från trycket
den 13 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1958:566) om ersättning
för krigsskada å egendom;

utfärdad den 29 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § och 3 § 2 mom. lagen

(1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom skall ha följande
lydelse.

2 § Ersättning lämnas även för krigsskada som utanför riket tillfogats

a) fartyg som skall anses som svenskt enligt 1 kap. 1 § eller 1 b § första

stycket sjölagen (1994:1009) eller svenskt luftfartyg på resa mellan orter här
i riket utan anlöpande av utrikes ort och egendom som medförs på resan;
samt

b) fartyg som anges i a) under yrkesmässigt bedrivet fiske och egendom

som därvid medförs.

3 § 2 mom.2 Från lagens tillämpning undantas också

- fartyg som inte skall anses som svenskt enligt 1 kap. 1 § sjölagen

(1994:1009) och egendom som medförs ombord,

- utländska luftfartyg och egendom som medförs ombord,
- främmande stat tillhörig egendom.
Regeringen får förordna, att det från lagens tillämpning skall undantas an-

nan utländsk egendom som direkt eller genom förmedling av juridisk person
helt eller till större delen ägs av medborgare eller juridisk person i viss främ-
mande stat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

1

Prop. 1996/97:130, bet. 1996/97:LU16, rskr. 1996/97:243.

2

Senaste lydelse 1967:853.

534

background image

SFS 1997:310

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Lars Bergendal

(Finansdepartementet)

535

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet