SFS 1997:310 Lag om ändring i lagen (1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1999:889) om registrering av krigsskada på egendom / SFS 1997:310 Lag om ändring i lagen (1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom
SFS 1997_310 Lag om ändring i lagen (1958_566) om ersättning för krigsskada å egendom

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:310
Utkom från trycket
den 13 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1958:566) om ersättning
för krigsskada å egendom;

utfärdad den 29 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § och 3 § 2 mom. lagen

(1958:566) om ersättning för krigsskada å egendom skall ha följande
lydelse.

2 § Ersättning lämnas även för krigsskada som utanför riket tillfogats

a) fartyg som skall anses som svenskt enligt 1 kap. 1 § eller 1 b § första

stycket sjölagen (1994:1009) eller svenskt luftfartyg på resa mellan orter här
i riket utan anlöpande av utrikes ort och egendom som medförs på resan;
samt

b) fartyg som anges i a) under yrkesmässigt bedrivet fiske och egendom

som därvid medförs.

3 § 2 mom.2 Från lagens tillämpning undantas också

- fartyg som inte skall anses som svenskt enligt 1 kap. 1 § sjölagen

(1994:1009) och egendom som medförs ombord,

- utländska luftfartyg och egendom som medförs ombord,
- främmande stat tillhörig egendom.
Regeringen får förordna, att det från lagens tillämpning skall undantas an-

nan utländsk egendom som direkt eller genom förmedling av juridisk person
helt eller till större delen ägs av medborgare eller juridisk person i viss främ-
mande stat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

1

Prop. 1996/97:130, bet. 1996/97:LU16, rskr. 1996/97:243.

2

Senaste lydelse 1967:853.

534

background image

SFS 1997:310

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Lars Bergendal

(Finansdepartementet)

535

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.