SFS 1999:889 Lag om registrering av krigsskada på egendom

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1999:889) om registrering av krigsskada på egendom / SFS 1999:889 Lag om registrering av krigsskada på egendom
990889.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om registrering av krigsskada på egendom;

utfärdad den 18 november 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

För det ändamål som anges i 3 § skall det föras ett för hela landet ge-

mensamt register (krigsskaderegistret). Registret får föras med hjälp av auto-
matisk databehandling.

�renden om registrering skall handläggas av Finansinspektionen, som

också är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Närmare föreskrifter om vilka uppgifter registret skall innehålla meddelas

av regeringen.

2 §

Med krigsskada avses i denna lag skada på egendom orsakad av

1. krig mellan Sverige och främmande stat,
2. krig mellan främmande stater, eller
3. en handling som har samband med ett senare utbrutet krig.

�ndamål

3 §

�ndamålet med krigsskaderegistret skall vara att ge riksdagen under-

lag för beslut i fråga om ersättning av statsmedel för krigsskador.

Ansökan om registrering

4 §

Den som vill begära ersättning av staten för en krigsskada skall göra en

skriftlig ansökan om registrering av skadan hos Finansinspektionen. Ansö-
kan skall om möjligt göras inom tre månader från det att skadan inträffade.

En ansökan enligt första stycket kan avse även anspråk av någon annan än

sökanden.

5 §

Försäkringsbolag som bedriver verksamhet i Sverige är skyldigt att ta

emot ansökningar om registrering av krigsskada och att i övrigt biträda Fi-
nansinspektionen i registerärenden på det sätt som inspektionen beslutar. För
sådan biträdesverksamhet lämnas ersättning enligt grunder som bestäms av
regeringen.

1

Prop. 1998/99:85, bet. 1998/99:FiU18, rskr. 1998/99:226.

SFS 1999:889

Utkom från trycket
den 30 november 1999

background image

2

SFS 1999:889

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Ett försäkringsbolag som mottagit en ansökan om registrering skall genast

översända en bestyrkt kopia av denna till Finansinspektionen med uppgift
om när ansökan gavs in till bolaget.

Registrering

6 §

Registrering får ske av krigsskada som tillfogats egendom i Sverige el-

ler som utanför Sveriges gränser tillfogats

1. svenskt fartyg eller luftfartyg på resa direkt mellan orter i Sverige samt

egendom som medförts på sådan resa,

2. svenskt fartyg under yrkesmässigt bedrivet fiske samt egendom som då

medförts ombord.

Registrering får dock inte ske av skada på utländskt fartyg eller luftfartyg

och inte heller av skada på egendom som tillhör staten, kommun, eller främ-
mande stat.

Förfarandet i registreringsärenden

7 §

Innan registrering sker skall Finansinspektionen pröva om det finns nå-

got hinder mot registreringen.

8 §

�r en ansökan om registrering ofullständig skall Finansinspektionen

förelägga sökanden att inom viss tid komplettera denna.

Om sökanden inte följer föreläggandet skall ansökan avskrivas. Före-

läggandet skall innehålla en underrättelse om detta.

9 §

Beslut som innebär att en ansökan om registrering bifalls införs i re-

gistret.

10 §

Avslås en ansökan om registrering skall sökanden underrättas skriftli-

gen om detta.

�verklagande m.m.

11 §

Ett beslut som innebär att registrering vägras får överklagas till

Stockholms tingsrätt. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om dom-
stolsärenden.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000, då lagen (1958:566) om er-

sättning för krigsskada å egendom skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.