SFS 2013:99 Lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. / SFS 2013:99 Lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.
130099.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:890) om
försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara
m.m.;

utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 1 § lagen (1999:890) om för-

säkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

Finansinspektionens beslut enligt 2 kap. 1 § får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Krigsförsäkringsnämndens beslut i försäkringsärenden enligt denna lag får

inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. �ldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

SFS 2013:99

Utkom från trycket
den 12 mars 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.