SFS 2007:664 Lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet / SFS 2007:664 Lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet
070664.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:NMLAII+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:NMLAIJ+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:NMLAIJ+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:NMLAII+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:NMLAIJ+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:NMLAII+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:NMLAII+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:NMLAIJ+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:NMLAIJ+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NMLAII+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:NMLAII+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:NMLAII+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:NMLAIJ+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:NMLAII+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NMLAII+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2000:130) om <br/>f�rsvarsunderr�ttelseverksamhet;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 juli 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 15 �� lagen (2000:130) om f�r-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">svarsunderr�ttelseverksamhet skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>1 � </b>F�rsvarsunderr�ttelseverksamhet skall bedrivas till st�d f�r svensk ut-<br/>rikes-, s�kerhets- och f�rsvarspolitik samt i �vrigt f�r kartl�ggning av yttre<br/>hot mot landet. I verksamheten ing�r att medverka i svenskt deltagande i in-<br/>ternationellt s�kerhetssamarbete. F�rsvarsunderr�ttelseverksamhet f�r en-<br/>dast avse utl�ndska f�rh�llanden.</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen skall best�mma f�rsvarsunderr�ttelseverksamhetens inrikt-</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">ning. Inom ramen f�r denna inriktning f�r de myndigheter som regeringen<br/>best�mmer ange en n�rmare inriktning av verksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsvarsunderr�ttelseverksamhet skall bedrivas av den eller de myndighe-</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ter som regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 � </b>Verksamheten enligt 1 � skall fullg�ras genom inh�mtning, bearbet-<br/>ning och analys av information. Underr�ttelser skall rapporteras till ber�rda<br/>myndigheter.</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">I verksamheten anv�nds teknisk och personbaserad inh�mtning. </p> <p style="position:absolute;top:638px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 � </b>Den eller de myndigheter som skall bedriva f�rsvarsunderr�ttelseverk-<br/>samhet f�r, enligt regeringens n�rmare best�mmande, etablera och uppr�tt-<br/>h�lla samarbete i underr�ttelsefr�gor med andra l�nder och internationella<br/>organisationer.</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>4 � </b>Inom f�rsvarsunderr�ttelseverksamheten f�r det inte vidtas �tg�rder<br/>som syftar till att l�sa uppgifter som enligt lagar eller andra f�reskrifter lig-<br/>ger inom ramen f�r polisens och andra myndigheters brottsbek�mpande och<br/>brottsf�rebyggande verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det inte finns hinder enligt andra best�mmelser, f�r dock de myndig-</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">heter som bedriver f�rsvarsunderr�ttelseverksamhet l�mna st�d till andra<br/>myndigheters brottsbek�mpande och brottsf�rebyggande verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:867px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>5 � </b>Den myndighet som regeringen best�mmer skall kontrollera f�rsvars-<br/>underr�ttelseverksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2006/07:63, bet. 2006/07:F�U10, rskr. 2006/07:226.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:664</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 17 juli 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:664</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:531px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2007.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">MIKAEL ODENBERG</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft23">Helena Lindberg<br/>(F�rsvarsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2000:130) om
f�rsvarsunderr�ttelseverksamhet;

utf�rdad den 5 juli 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 15 �� lagen (2000:130) om f�r-

svarsunderr�ttelseverksamhet skall ha f�ljande lydelse.

1 � F�rsvarsunderr�ttelseverksamhet skall bedrivas till st�d f�r svensk ut-
rikes-, s�kerhets- och f�rsvarspolitik samt i �vrigt f�r kartl�ggning av yttre
hot mot landet. I verksamheten ing�r att medverka i svenskt deltagande i in-
ternationellt s�kerhetssamarbete. F�rsvarsunderr�ttelseverksamhet f�r en-
dast avse utl�ndska f�rh�llanden.

Regeringen skall best�mma f�rsvarsunderr�ttelseverksamhetens inrikt-

ning. Inom ramen f�r denna inriktning f�r de myndigheter som regeringen
best�mmer ange en n�rmare inriktning av verksamheten.

F�rsvarsunderr�ttelseverksamhet skall bedrivas av den eller de myndighe-

ter som regeringen best�mmer.

2 � Verksamheten enligt 1 � skall fullg�ras genom inh�mtning, bearbet-
ning och analys av information. Underr�ttelser skall rapporteras till ber�rda
myndigheter.

I verksamheten anv�nds teknisk och personbaserad inh�mtning.

3 � Den eller de myndigheter som skall bedriva f�rsvarsunderr�ttelseverk-
samhet f�r, enligt regeringens n�rmare best�mmande, etablera och uppr�tt-
h�lla samarbete i underr�ttelsefr�gor med andra l�nder och internationella
organisationer.

4 � Inom f�rsvarsunderr�ttelseverksamheten f�r det inte vidtas �tg�rder
som syftar till att l�sa uppgifter som enligt lagar eller andra f�reskrifter lig-
ger inom ramen f�r polisens och andra myndigheters brottsbek�mpande och
brottsf�rebyggande verksamhet.

Om det inte finns hinder enligt andra best�mmelser, f�r dock de myndig-

heter som bedriver f�rsvarsunderr�ttelseverksamhet l�mna st�d till andra
myndigheters brottsbek�mpande och brottsf�rebyggande verksamhet.

5 � Den myndighet som regeringen best�mmer skall kontrollera f�rsvars-
underr�ttelseverksamheten.

1 Prop. 2006/07:63, bet. 2006/07:F�U10, rskr. 2006/07:226.

SFS 2007:664

Utkom fr�n trycket
den 17 juli 2007

background image

2

SFS 2007:664

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2007.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL ODENBERG

Helena Lindberg
(F�rsvarsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.