SFS 2007:664 Lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet / SFS 2007:664 Lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet
070664.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet;

utfärdad den 5 juli 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1�5 §§ lagen (2000:130) om för-

svarsunderrättelseverksamhet skall ha följande lydelse.

1 § Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas till stöd för svensk ut-
rikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre
hot mot landet. I verksamheten ingår att medverka i svenskt deltagande i in-
ternationellt säkerhetssamarbete. Försvarsunderrättelseverksamhet får en-
dast avse utländska förhållanden.

Regeringen skall bestämma försvarsunderrättelseverksamhetens inrikt-

ning. Inom ramen för denna inriktning får de myndigheter som regeringen
bestämmer ange en närmare inriktning av verksamheten.

Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas av den eller de myndighe-

ter som regeringen bestämmer.

2 § Verksamheten enligt 1 § skall fullgöras genom inhämtning, bearbet-
ning och analys av information. Underrättelser skall rapporteras till berörda
myndigheter.

I verksamheten används teknisk och personbaserad inhämtning.

3 § Den eller de myndigheter som skall bedriva försvarsunderrättelseverk-
samhet får, enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätt-
hålla samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella
organisationer.

4 § Inom försvarsunderrättelseverksamheten får det inte vidtas åtgärder
som syftar till att lösa uppgifter som enligt lagar eller andra föreskrifter lig-
ger inom ramen för polisens och andra myndigheters brottsbekämpande och
brottsförebyggande verksamhet.

Om det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får dock de myndig-

heter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet lämna stöd till andra
myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet.

5 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall kontrollera försvars-
underrättelseverksamheten.

1 Prop. 2006/07:63, bet. 2006/07:FöU10, rskr. 2006/07:226.

SFS 2007:664

Utkom från trycket
den 17 juli 2007

background image

2

SFS 2007:664

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.