SFS 2014:687 Lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

Du är här: Start / Ordning och säkerhet / Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet / SFS 2014:687 Lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet
140687.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2000:130) om försvars-

underrättelseverksamhet ska ha följande lydelse.

4 §

2

Inom försvarsunderrättelseverksamheten får det inte vidtas åtgärder

som syftar till att lösa uppgifter som enligt lagar eller andra föreskrifter ligger
inom ramen för Polismyndighetens, Säkerhetspolisens och andra myndig-
heters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet.

Om det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får dock de myndig-

heter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet lämna stöd till andra
myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTR�M

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2007:664.

SFS 2014:687

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.